Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Programski svet in koordinatorji modulov

Izvajanje programa nadzira programski svet, ki je pristojen za spremljanje kakovosti in samoevalvacijo programa. Programski svet sestavljajo po en predstavnik vsake od članic izvajalk (Biotehniške fakultete, Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za matematiko in fiziko, Filozofske fakultete ter Medicinske fakultete), pri delu programskega sveta sodelujejo tudi koordinatorji modulov (koordinatorja modula Biostatistika imenujeta senata Biotehniške fakultete in Medicinske fakultete, koordinatorja modula Družboslovna statistika imenuje senat Fakultete za družbene vede, koordinatorja modula Matematična statistika imenuje senat Fakultete za matematiko in fiziko, koordinatorja modulov Ekonomska in uradna statistika in Poslovna statistika imenuje senat Ekonomske fakultete, koordinatorja modula Psihološka statistika imenuje senat Filozofske fakultete, koordinatorja modula Tehniška statistika pa Senat Fakultete za elektrotehniko).

Na predlog senatov članic, izvajalk študija, člane programskega sveta imenuje senat univerze. Programski svet vodi predsednik, ki ima svojega namestnika.

Predsednika in namestnika izvolijo člani programskega sveta med seboj. Mandatna doba predsednika in članov programskega sveta je štiri leta. Sedež programskega sveta je na Univerzi v Ljubljani.

Člani programskega sveta, predstavniki članic, izvajalk študija:

 

Splošne pristojnosti programskega sveta:

 • zbere prijave, sprejme sklepe o izbiri kandidatov in o njih obvesti posamezne članice izvajalke,
 • podaja poročila državnim in ostalim organom in institucijam v zvezi z doktorskim izobraževanjem,
 • koordinira postopke za vključitev novih predmetov in morebitne spremembe študijskega programa,
 • usklajuje in sprejema delovni načrt doktorskega študija Statistika
 • analizira učinkovitost izvajanja študijskega programa in predlaga ukrepe za izboljšave,
 • odloča o individualnih vlogah in vprašanjih študentov s področja študija,
 • skrbi za povezovanje in sodelovanje vseh izvajalcev,
 • odloča o strokovnih vprašanjih v okviru svojih pristojnosti,
 • sprejme pravila o organizaciji in finančnem poslovanju doktorskega študija Statistika.  

Sklep Senata UL o imenovanju Programskega sveta

1.    , Nacionalni inštitut za biologijo, modul Biostatistika
2.    , Ekonomska fakulteta, modul Ekonomska in uradna statistika
3.    , Ekonomska fakulteta, modul Poslovna statistika
4.    , Fakulteta za družbene vede, modul Družboslovna statistika
5.   , Fakulteta za matematiko in fiziko, modul Matematična statistika
6.    , Filozofska fakulteta, modul Psihološka statistika
7.    , Fakulteta za elektrotehniko, modul Tehniška statistika


Pristojnosti koordinatorja modula:

 • skrbi za redno izvajanje študijskega procesa,
 • organizira pripravo urnikov,
 • skrbi za koordinacijo dela s študenti, mentorji in predavatelji,
 • v sodelovanju s članico (članicama), katere (katerih) predstavnik je, zagotavlja pravočasno nadomeščanje odsotnega učitelja v študijskem programu,
 • skrbi za izpopolnjevanje in posodabljanje predmetov iz modula in daje predloge senatu članice.