Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

STATISTIKA
Programski svet in koordinatorji modulov

Izvajanje programa nadzira programski svet, ki je pristojen za spremljanje kakovosti in samoevalvacijo programa. Programski svet sestavljajo po en predstavnik vsake od članic izvajalk (Biotehniške fakultete, Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za matematiko in fiziko, Filozofske fakultete ter Medicinske fakultete), pri delu programskega sveta sodelujejo tudi koordinatorji modulov (koordinatorja modula Biostatistika imenujeta senata Biotehniške fakultete in Medicinske fakultete, koordinatorja modula Družboslovna statistika imenuje senat Fakultete za družbene vede, koordinatorja modula Matematična statistika imenuje senat Fakultete za matematiko in fiziko, koordinatorja modulov Ekonomska in uradna statistika in Poslovna statistika imenuje senat Ekonomske fakultete, koordinatorja modula Psihološka statistika imenuje senat Filozofske fakultete, koordinatorja modula Tehniška statistika pa Senat Fakultete za elektrotehniko).

Na predlog senatov članic, izvajalk študija, člane programskega sveta imenuje senat univerze. Programski svet vodi predsednik, ki ima svojega namestnika.

Predsednika in namestnika izvolijo člani programskega sveta med seboj. Mandatna doba predsednika in članov programskega sveta je štiri leta. Sedež programskega sveta je na Univerzi v Ljubljani.

Programski svet+

Koordinatorji modulov+