Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

VARSTVO OKOLJA
Predmetnik študijskega programa in urniki

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela študija v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu (IRD) za doktorsko disertacijo. 

Doktorand, skupaj z mentorjem in s somentorjem, izbere predmete iz nabora temeljnih in izbirnih predmetov. Poleg obveznega metodološkega predmeta si izbere še dva temeljna predmeta in dva izbirna predmeta glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbor je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. 

Učni načrti predmetov programa Varstvo okolja

 

Struktura izvedbe programa po letnikih je zasnovana tako, da je v prvem letniku in v začetku drugega letnika večji poudarek na organiziranih oblikah študija, kasneje pa je poudarek na raziskovalnem delu in pripravi doktorske disertacije. 

1.   letnik

KT

2.   letnik

KT

3.   letnik

KT

4.   letnik

KT

Obvezni metodološki predmet (Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo)

10

Izbirni predmet 2

10

Individualno raziskovalno delo 3

60

Individualno raziskovalno delo 4

55

Temeljni predmet 1

10

Doktorski seminar s predstavitvijo teme doktorske disertacije

5

 

 

Doktorski seminar s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega dela in javni zagovor

5

Temeljni predmet 2

10

Individualno raziskovalno delo 2

45

 

 

 

 

Izbirni predmet 1

10

 

 

 

 

 

 

Individualno raziskovalno delo 1

20

 

 

 

 

 

 


V prvem letniku si doktorand poleg obveznega predmeta Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo, ki je skupen vsem slušateljem, in obsega 10 KT, izbere praviloma še 20 KT iz temeljnih predmetov in 10 KT iz izbirnih predmetov. 20 KT je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu. 

V 2. letniku si doktorand izbere še en izbirni predmet v obsegu 10 KT. 45 KT je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu, 5 KT pa pridobi z uspešno predstavitvijo teme doktorske disertacije v okviru doktorskega seminarja in javnim zagovorom. 

3. letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu za izdelavo doktorske disertacije v obsegu 60 KT.

V 4. letniku se doktorand posveti individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi doktorske disertacije v obsegu 55 KT, 5 KT pa pridobi z doktorskim seminarjem s predstavitvijo rezultatov raziskovalnega dela pred zagovorom in z javnim zagovorom doktorske disertacije.

Zagotavljanje mobilnosti

Doktorandi si lahko v dogovoru z mentorjem in somentorjem izberejo 10 KT izbirnih vsebin iz drugih programov UL in primerljivih programov tujih univerz.

Za vse študente so obvezni predmeti Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo (10 KT) in Doktorska seminarja (skupaj 10 KT).

Metodološki predmet Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo je obvezen za vse. Kandidati spoznajo metode znanstveno raziskovalnega dela v različnih znanstvenih disciplinah tako pri bazičnih, kot pri aplikativnih raziskavah. Ob zaključku izdelajo in predstavijo zasnovo hipoteze svojega doktorskega dela.

 

Metodološki predmet

 

IME PREDMETA

NOSILEC/IZVAJALCI

KT

1.

Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo

prof. dr. Mihael J. Toman
prof. dr. Andrej Blejec
prof. dr. Mitja Brilly
doc. dr. Matej Butala
izr. prof. dr. Mitja Hafner Fink
prof. dr. Olga Markič
prof. dr. Matjaž Mikoš
izr. prof. dr. Anja Podlesek
prof. dr. Jože Rakovec
izr. prof. dr. Katja Vintar Mally

10

 

Kandidat skupaj z mentorjem in somentorjem dodatno izbere še dva temeljna predmeta v skupnem obsegu 20 KT. Glavni cilj temeljnih predmetov, ki so zasnovani interdisciplinarno, je pridobitev in osvojitev tistih znanj, ki jih kandidat potrebuje za izdelavo doktorske disertacije in jih še ni osvojil na 2. stopnji oz. dodiplomskem študiju.

 

IME PREDMETA

NOSILEC/IZVAJALCI

KT

1.

Ekologija z varstvom narave 

prof. dr. Mihael J. Toman
izr. prof. dr. Alenka Gaberščik
izr. prof. dr. Ivan Kos

10

2.

Ekonomika in pravo okoljskega managementa

prof. dr. Bogomir Kovač
izr. prof. dr. Senko Pličanič

10

3.

Kemija in tehnologija okolja

izr. prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn

10

4.

Krizni management

prof. dr. Vlado Dimovski
prof. dr. Marjan Malešič
izr. prof. dr. Iztok Prezelj

10

5.

Medicina v izrednih razmerah

prof. dr. Radko Komadina

10

6.

Okolje, zdravje in blagostanje

prof. dr. Ivan Eržen
izr. prof. dr. Jurij Prezelj
izr. prof. dr. Martin Dobeic
prof. dr. Matija Svetina
prof. dr. Marjan Bilban

10

7.

Okoljski in sociološki vidiki trajnostnega razvoja

izr. prof. dr. Katja Vintar Mally
izr. prof. dr. Drago Kos

10

8.

Seizmologija in potresno inženirstvo

prof. dr. Andrej Gosar
izr. prof. dr. Matjaž Dolšek
izr. prof. dr. Peter Fajfar

10

9.

Tla in geologija okolja

prof. dr. Franc Lobnik
izr. prof. dr. Metka Suhadolc
prof. dr. Helena Grčman
prof. dr. Nina Zupančič
prof. dr. Andrej Šmuc

10

10.

Upravljanje s tveganji

doc. dr. Mitja Kožuh
izr. prof. dr. Mihael Perman

10

11.

Upravljanje z naravnimi in energijskimi viri

prof. dr. Sašo Medved
prof. dr. Andrej Bončina
prof. dr. Andrej Udovč

10

12.

Zrak, klima in vode

prof. dr. Jože Rakovec
prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj
prof. dr. Mitja Brilly
prof. dr. Matjaž Mikoš

10

  

Doktorandi lahko izbirajo med 58 izbirnimi predmeti, ki so ovrednoteni z 10 KT. Izbirne predmete si izbirajo glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbrati morajo najmanj dva predmeta s po 10 KT. Izbirni predmeti se izvajajo v raziskovalnih enotah v laboratorijih, oddelkih, katedrah in drugih raziskovalnih enotah članic Univerze v Ljubljani. Doktorandi si lahko v dogovoru z mentorjem in somentorjem izberejo 10 KT izbirnih vsebin iz drugih programov UL, primerljivih programov tujih univerz in iz predmetov, ki jih razpisuje Univerza v Ljubljani in omogočajo osvajanje posebnih znanj in spretnosti (»generic skills«). 

Seznam izbirnih predmetov:

 

IME PREDMETA

NOSILEC/IZVAJALCI

KT

1.

Analizna kemija v kontroli okolja

prof. dr. Marjan Veber
prof. dr. Helena Prosen

10

2.

Biogeokemijska kroženja

prof. dr. Jadran Faganeli
doc. dr. Nastja Rogan Šmuc
doc. dr. Tjaša Danevčič
doc. dr. Ingrid Falnoga
doc. dr. Barbara Kraigher

10

3.

Bioindikacija in varstvo kopenskih ekosistemov

 

prof. dr. Franc Batič
izr. prof. dr. Hojka Kraigher
doc. dr. Boštjan Pokorny
izr. prof. dr. Davorin Tome
doc. dr. Zvonka Jeran

10

4.

Biomonitoring

prof. dr. Romana Marinšek Logar

10

5.

Ekofiziologija rastlin 

prof. dr. Dominik Vodnik
prof. dr. Franc Batič

10

6.

Ekohidrologija

prof. dr. Mitja Brilly
prof. dr. Mihael J. Toman

10

7.

Ekologija podzemeljskih habitatov

prof. dr. Boris Sket

10

8.

Ekološki procesi v morju

prof. dr. Jadran Faganeli
prof. dr. Alenka Malej
prof. dr. Lovrenc Lipej

10

9.

Ekotoksičnost in ocena tveganja kemikalij na okolje

doc. dr. Anita Jemec Kokalj
prof. dr. Damjana Drobne
doc. dr. Primož Zidar

10

10.

Etični odnos do narave

prof. dr. Borut Ošlaj

10

11.

Fitofarmacevtska sredstva in njihove alternative

prof. dr. Stane Trdan

10

12.

Fiziologija v posebnih razmerah

doc. dr. Uroš Kovačič

10

13.

Geokemija okolja 

prof. dr. Nina Zupančič

10

14.

Geologija okolja

prof. dr. Nina Zupančič
prof. dr. Andrej Šmuc

 

10

15.

Geologija življenjskega okolja

prof. dr. Nina Zupančič

10

16.

Goriva, zgorevanje in okolje 

izr. prof. dr. Andrej Senegačnik
prof. dr. Tomaž Katrašnik

10

17.

Gospodarjenje z odpadki

izr. prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn

10

18.

Gozd in okolje

prof. dr. Andrej Bončina

10

19.

Hibridno modeliranje okoljskih sistemov

doc. dr. Nataša Atanasova

10

20.

Informacijski pristopi v naravoslovju in tehniki

prof. dr. Bojana Boh Podgornik

10

21.

Industrijska ekologija

izr. prof. dr. Andreja Žgajnar Gotvajn

10

22.

Interdisciplinarni vidiki varovanja okolja na podeželju

izr. prof. dr. Majda Černič Istenič
prof. dr. Marina Pintar
prof. dr. Andrej Udovč

10

23.

Inženirsko modeliranje ekoloških procesov v površinskih vodah

prof. dr. Matjaž Četina

10

24.

Kemijski procesi v okolju

prof. dr. Helena Prosen

10

25.

Kovine v okolju

doc. dr. Marija Zupančič

10

26.

Kras in okolje

izr. prof. dr. Mihael Brenčič

10

27.

Mednarodnopravno varstvo okolja

Izr. prof. dr. Vasilka Sancin

10

28.

Mikrobna ekologija 

prof. dr. David Stopar  
prof. dr. Ines Mandić Mulec                 

10

29.

Mineralni materiali v kulturni dediščini

doc. dr. Mirijam Vrabec

10

30.

Načrtovanje okolju prijaznih proizvodov in tehnologij

prof. dr. Borut Kosec
izr. prof. dr. Franci Pušavec
izr. prof. dr. Aleš Nagode
prof. dr. Richard Nowosielski

10

31.

Naravna tveganja v gorskem okolju

prof. dr. Matjaž Mikoš
prof. dr. Marko Polič
izr. prof. dr. Timotej Verbovšek
prof. dr. Johannes Hübl

10

32.

Nevarne snovi v tekstilijah

prof. dr. Petra Eva Forte Tavčer
prof. dr. Barbara Simončič

10

33.

Obnovljivi viri energije

prof. dr. Sašo Medved
prof. dr. Marko Hočevar
prof. dr. Marko Topič

10

34.

Ohranitveno gozdarstvo

prof. dr. Jurij Diaci

10

35.

Okolje, biovarnost in živalska produkcija

izr. prof. dr. Martin Dobeic

10

36.

Okoljska epidemiologija

prof. dr. Ivan Eržen
izr. prof. dr. Borut Poljšak

10

37.

Okoljske politike med moralnim upravičenjem, ekonomsko analizo in politično uresničljivostjo

izr. prof. dr. Igor Pribac

10

38.

Podzemne vode

izr. prof. dr. Mihael Brenčič

10

39.

Politična ekologija

izr. prof. dr. Andrej A. Lukšič

10

 

Požari in vpliv na okolje

prof. dr. Stojan Petelin

10

41.

Presoje okoljskih posegov in pokrajinska ranljivost

izr. prof. dr. Matej Ogrin 

10

42.

Prostor in okolje

prof. dr. Andrej Pogačnik                

10

43.

Recikliranje kovinskih materialov

prof. dr. Boštjan Markoli
prof. dr. Jožef Medved
doc. dr. Igor Budak
prof. dr. Borut Kosec
prof. dr. Primož Mrvar

10

44.

Remediacija tal

prof. dr. Domen Leštan

10

45.

Spremembe okolja in rastline

izr. prof. dr. Alenka Gaberščik

10

46.

Toksikokinetika zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živalskem organizmu in okolju

prof. dr. Silvestra Kobal

10

47.

Trajnostno razvojno usmerjene tehnologije izrabe podzemnega prostora

izr. prof. dr. Željko Vukelić
doc. dr. Goran Vižintin
izr. prof. dr. Milivoj Vulić

10

48.

Umeščanje rizičnih/tveganih objektov v socialno okolje

izr. prof. dr. Drago Kos
prof. dr. Mitja Brilly
prof. dr. Marko Polič

10

49.

Uporaba daljinskega zaznavanja

izr. prof. dr. Krištof Oštir

10

50.

Varnost in zanesljivost v procesni tehniki

prof. dr. Borut Mavko
doc. dr. Ivo Kljenak

10

51.

Varstvo krajine

prof. dr. Mojca Golobič
prof. dr. Ana Kučan

10

52.

Varstvo lesenih objektov kulturne dediščine

prof. dr. Franc Pohleven

10

53.

Vrednotenje zemljišč in gospodarjenje

prof. dr. Franc Lobnik
izr. prof. dr. Anka Lisec
prof. dr. Hubert Wiggering
prof. dr. Mark Kibblewhite

10

54.

Zaščita hidrosfere

 

izr. prof. dr. Jože Panjan

10

55.

Zdravstvena ekologija

prof. dr. Marjan Bilban

10

56.

Zgorevanje in prenos toplote v metalurških reaktorjih

prof. dr. Borut Kosec
prof. dr. Jakob Lamut
doc. dr. Blaž Karpe

10

57.

Znanost v družbenem in okoljskem kontekstu

prof. dr. Olga Markič

10

58.

Živalske kužne bolezni in okolje

prof. dr. Peter Hostnik               

10