Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Prijava in vpis na doktorski študij Varstvo okolja
Razpis za vpis v program Varstvo okolja v študijskem letu 2023/2024

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

RAZPIS ZA VPIS V INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM VARSTVO OKOLJA 2023/2024

 

Kandidati za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja najkasneje do vključno 18. avgusta 2023  izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo ter priloge k prijavi na spletnem portalu eVŠ. 

NOVO: Drugi prijavni rok za prijavo bo odprt od 6. do 20. septembra 2023.

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:

1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine);

2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela);

3. Izjavi mentorja in somentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja in somentorja, ki prihajata z različnih znanstvenih področij oziroma članic univerze. Izjavi mentorja in somentorja lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev);

4. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem, ki ga želi podrobneje raziskati, opredeli hipotezo/-e in raziskovalno/-e metodo/-e ter navede vsaj deset virov, povezanih s temo. Obrazec idejne zasnove doktorske disertacije kandidat uskladi s predlaganim mentorjem in somentorjem.)

Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa):

1. Dosežki in nagrade (dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in morebitnih nagradah)

2. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, lahko priložijo kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).

3. Kandidati, ki želijo uveljavljati status študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku, morajo oddati ustrezno vlogo in priloge.

Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan preko eVŠ portala ali na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.

Tuje listine o izobraževanju, ki jih bodo kandidati oddali s prijavo, bodo avtomatično obravnavane v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr.

Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo na doktorski študij, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidati, ki ob prijavi še ne bodo imeli zaključenega predhodnega študija, morajo neposredno po zaključku študija oddati ustezna dokazila prek portala eVŠ. Zadnji rok za predložitev teh dokazil bo predvidoma 15. 9. 2023, dokončno bo rok določil Programski svet na seji, ki bo predvidoma 5. 9. 2023. Kandidati bodo o roku obveščeni. 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI 
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za morebitno sofinanciranje šolnine morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku vseh visokošolskih študijskih programov (kopije diplomskih listin in kopije prilog k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela o zaključku študijskih programov 1. in 2. stopnje).

V primeru zaključenih predbolonjskih študijskih programov pa kopije listin o zaključku študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe sprejete pred 11. 6. 2004, in v primeru zaključenega podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija znanosti tudi kopije listin za ta program. 

Informativni dnevi - spremljajte informacije zaradi možnih sprememb

Skupni informativni dan za interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja bo 17. 5. 2023 ob 16. uri na Univerzi v Ljubljani, Dvorana Ivana Hribarja, Kongresni trg 12, Ljubljana. 

 

 21. 3. 2023 ob 17. uri, Ekonomska fakulteta, predavalnica BMA (P-119), Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.
10. 5. 2023 ob 15. uri, Veterinarska fakulteta, Podiplomska predavalnica, Gerbičeva 60, Ljubljana.
15. 5. 2023 ob 15. uri, Medicinska fakulteta: online – več informacij na spletni strani.
8. 5. 2023, Fakulteta za družbene vede: online ob 16h ter ob 17h v Predavalnici 7, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.
24. 5. 2023 ob 17. uri, Fakulteta za matematiko in fiziko, predavalnica F1, Jadranska 19, Ljubljana.
24. 5. 2023 ob 17. uri, Fakulteta za strojništvo, predavalnica II/2, Aškerčeva 6, Ljubljana.
31. 5. 2023 ob 15. uri, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, Ljubljana.
1. 6. 2023 ob 17. uri, Filozofska fakulteta, Predavalnica 233, Aškerčeva 2, Ljubljana.
1. 6. 2023 ob 18. uri, Fakulteta za pomorstvo in promet, predavalnica AMFI, Pot pomorščakov 4, Portorož – v živo in online.
8. 6. 2023 ob 16. uri, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Svečana dvorana, Jamova 2, Ljubljana.