Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
  4. Partnerji
Doktorski študijski programi

Prijava in vpis na doktorski študij Varstvo okolja
Razpis za vpis v program Varstvo okolja v študijskem letu 2018/2019

Uvodni del Razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019

Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja v študijskem letu 2018/2019 


Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.


Kandidati za vpis se prijavijo na dva načina:

1)    Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do vključno 24. avgusta 2018 izpolnijo prijavo in jo oddajo z elektronskim podpisom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Varstvo okolja, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

2)    Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do vključno 24. avgusta 2018 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj  s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Varstvo okolja ali osebno oddajo v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:
1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih ) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine).

2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela).

3. Odločba o nostrifikaciji/priznanju (Kandidati s tujo  listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki že imajo odločbo o priznanju za študijsko leto 2018/2019 za študijski program, v katerega se prijavljajo in kandidatov, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/koristne_informacije/priznavanje_tuje_izobrazbe/ )

4. Izjavi mentorja in somentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja in somentorja, ki praviloma prihajata z različnih znanstvenih področij oziroma članic univerze. Izjavi mentorja in somentorja lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev)

5. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem, ki ga želi podrobneje raziskati, opredeli hipotezo/-e in raziskovalno/-e metodo/-e ter navede vsaj pet virov, povezanih s temo. Idejno zasnovo kandidat uskladi s predlaganim mentorjem in somentorjem.)

 
Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa):

1. Dosežki in nagrade (dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in morebitnih nagradah)Informativni dnevi:

19. 3. 2018 ob 17.00 v predavalnici MBA (P-119) na UL EF, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
9. 5. 2018 ob 16. 30 v predavalnici 21 na UL FDV, Kardeljeva pl. 5, Ljubljana
16. 5. 2018 ob 15.00, v podiplomski predavalnici na UL VF, Gerbičeva 60, Ljubljana
17. 5. 2018 ob 17.30 v sejni sobi dekanata UL BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
24. 5. 2018 ob 15.00 v sejni sobi, dekanat I. nadstropje na UL MF, Vrazov trg 2, Ljubljana
24. 5. 2018 ob 17.00 v Modri predavalnici na UL PF, Poljanski nasip 2, Ljubljana
1.6.2018 ob 17.00 v predavalnici 205 na UL FPP, Pot pomorščakov 4, Portorož
6. 6. 2018 ob 15. uri in 13. 6. 2018 ob 15.00 v predavalnici 2.02 na UL FMF, Jadranska 21, Ljubljana
6. 6. 2018 ob 15.00 v predavalnici 1 na UL FKKT, Večna pot 113, Ljubljana
7. 6. 2018 ob 16.30 v Svečani dvorani na UL FGG, Jamova 2, Ljubljana
11. 6. 2018 ob 16.00 v predavalnici 15 na UL FF, Aškerčeva 2, Ljubljana