Prva stran
  1. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  2. Magistrski študijski programi
  3. Doktorski študijski programi
Doktorski študijski programi

Prijava in vpis na doktorski študij Varstvo okolja
Razpis za vpis v študijskem letu 2017/2018

Skupni del Razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2017/2018

Razpis za sofinanciranje šolnine na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Varstvo okolja za študijsko leto 2017/2018 - ZAKLJUČEN

Razpis za vpis v interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja v študijskem letu 2017/2018 

Drugi prijavni rok je odprt od 6. do 20. septembra 2017.

Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.Kandidati za vpis se prijavijo na dva načina:

1)    Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom:
Kandidati najkasneje do vključno 26. avgusta 2017 izpolnijo prijavo in jo oddajo z elektronskim podpisom v eVŠ.  V tem roku morajo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Varstvo okolja, po pošti priporočeno poslati priloge k prijavi. Na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in ime študijskega programa. Priloge lahko kandidati oddajo tudi osebno v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

2)    Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom):
Kandidati najkasneje do vključno 26. avgusta 2017 izpolnijo prijavo, pošljejo  elektronsko v eVŠ, jo natisnejo, podpišejo in jo skupaj  s prilogami po pošti priporočeno pošljejo na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, s pripisom za Varstvo okolja ali osebno oddajo v vložišču  rektorata UL v času uradnih ur.

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:
1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenih študijskih programih 1. in  2. stopnje oz. na enovitem magistrskem študiju ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih ) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine).
2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 1. in 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetim pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela).
3. Odločba o nostrifikaciji/priznanju (Kandidati s tujo  listino o izobraževanju, ki želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo pridobiti odločbo o priznanju tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v Republiki Sloveniji, razen kandidatov, ki že imajo odločbo o priznanju za študijsko leto 2017/2018 za študijski program, v katerega se prijavljajo in kandidatov, ki že imajo odločbo o nostrifikaciji, pridobljeno pred 21. 1. 2005. Več informacij)

 Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa):
1. Dosežki in nagrade (dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in morebitnih nagradah)
2. Predlog raziskovalne teme (kandidat na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem, ki ga želi podrobneje raziskati, opredeli hipotezo/-e in raziskovalno/-e metodo/-e ter navede vsaj pet virov, povezanih s temo)

Izjavi mentorja in somentorja (kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja in somentorja, ki praviloma prihajata z različnih znanstvenih področij oziroma članic univerze. Izjavi mentorja in somentorja lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu).

Seznam potencialnih mentorjev

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).


Informativni dnevi:
7. 3. 2017 ob 17.00 na EF, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
18. 4. 2017 ob 15.00 na VF, Gerbičeva 60, Ljubljana, podiplomska predavalnica
16. 5. 2017 ob 16.00 na FS, Aškerčeva 6, Ljubljana, predavalnica I/1
18. 5. 2017 ob 17.30  na BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, v sejni sobi dekanata
25. 5. 2017 ob 14.00 na MF, Vrazov trg 2, Ljubljana, sejna soba v tajništvu
25. 5. 2017 ob 17.00, PF, Poljanski nasip 2, Ljubljana, modra predavalnica
2. 6. 2017 ob 17.00 na FPP, Pot pomorščakov 4, Portorož, predavalnica 205
5. 6. 2017 ob 16. 00 na FF, Aškerčeva 2, Ljubljana, predavalnica 15
7. 6. 2017 ob 15.00 na FKKT, Večna pot 113, Ljubljana, predavalnica 1
13. 6. 2017 ob 16. 00 na FDV, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, predavalnica 21
13. 6. 2017 ob 16.30 na FGG, Jamova 2, Ljubljana, v svečani dvorani (II. nadstropje)