Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA
Pravila in obrazci

Velja od 30. 1. 2020:

Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina je na 3. seji 30. 1. 2020 sprejel spremembe in dopolnitve Pravil o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na  interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina.

Dolžnosti doktoranda
Dolžnosti mentorja in somentorja
Dolžnosti komisije

Priloga1: Prijava teme doktorske disertacije
Priloga 2: Pogoji v zvezi z objavljanjem člankov po članicah - spremenjena je bila v delu, ki določa pogoje za objavo članka na UL FFA.
Priloga 3: Izjava mentorja in somentorja o zaključku raziskovalnega dela
Priloga 4 in 5: Vzorec naslovnice in vzorec prve strani disertacije
Priloga 6: Navodila za oblikovanje doktorata v obliki člankov na UL FFA. Navodila drugih članic, koordinatoric znanstvenih področij, doktorandi dobijo v referatih za doktorski študij na članicah

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja

Velja od 8. 2. 2019 do 30. 1. 2020:

Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina je na 19. seji 7. 2. 2019 sprejel spremembe in dopolnitve Pravil o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na  interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina.

Dolžnosti doktoranda
Dolžnosti mentorja in somentorja
Dolžnosti komisije

Priloga1: Prijava teme doktorske disertacije
Priloga 2: Pogoji v zvezi z objavljanjem člankov po članicah - spremenjena je bila v delu, ki določa pogoje za objavo članka na UL FFA.
Priloga 3: Izjava mentorja in somentorja o zaključku raziskovalnega dela
Priloga 4 in 5: Vzorec naslovnice in vzorec prve strani disertacije
Priloga 6: Navodila za oblikovanje doktorata v obliki člankov na UL FFA. Navodila drugih članic, koordinatoric znanstvenih področij, doktorandi dobijo v referatih za doktorski študij na članicah

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja

Velja do 8. 2. 2019:

Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina je na 18. seji 23. 4. 2015 sprejel Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na  interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina.

 Skladno z 31. členom pravil ta pravila veljajo za generacijo doktorandov, prvič vpisanih v 1. letnik doktorskega študija v študijskem letu 2014/2015. Doktorand, ki se je v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina vpisal pred študijskim letom 2014/2015, lahko zaprosi, da doktorat pridobi skladno s temi pravili.

Dolžnosti doktoranda
Dolžnosti mentorja in somentorja
Dolžnosti komisije

Priloga1: Prijava teme doktorske disertacije
Priloga 2: Pogoji v zvezi z objavljanjem člankov po članicah
Priloga 3: Izjava mentorja in somentorja o zaključku raziskovalnega dela
Priloga 4 in 5: Vzorec naslovnice in vzorec prve strani disertacije

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja

Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina urejajo Pravila, s katerimi je določen način in organizacija izvedbe doktorskega študijskega programa: 

 1. Univerza objavi skupni razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje, ki opredeljuje trajanje študija, vpisne pogoje, kraj izvajanja, način študija in število vpisnih mest za doktorski študijski program Biomedicina.
 2. Univerza zbere prijave in jih preda Programskemu svetu.
 3. Kandidat pred vpisom izbere mentorja z izbranega znanstvenega področja in skupaj izbereta predmete ter opredelita raziskovalni program. Predmetnik poleg mentorja podpiše še koordinator znanstvenega področja.
 4. Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v 1. letnik doktorskega študija podpišeta pogodbo o izobraževanju.
 5. Vpis in vse postopke v zvezi s pridobitvijo znanstvenega naslova izvede članica, koordinatorica znanstvenega področja.
 6. Članica v celoti organizira in skrbi za izvedbo doktorskega programa s področij, ki jih koordinira:
  1. Senatu UL predlaga člane Programskega sveta,
  2. imenuje koordinatorja področja,
  3. vodi evidence v zvezi s študijem in študenti,
  4. organizira in skrbi za izvedbo predavanj in ostalih študijskih obveznosti pri svojih predmetih (izvajalci, prostor, urniki, obveščanje izvajalcev in študentov idr.),
  5. v sodelovanju z mentorjem organizira in dogovori izvedbo študijskih obveznosti, ki jih izvajajo druge fakultete (izbirni predmeti),
  6. poda poročilo o izvedbi programa posameznega področja Programskemu svetu.
   
 7. Postopek za prijavo teme doktorske disertacije vodi Senat članice, kjer je kandidat vpisan. Temo doktorske disertacije potrdi Senat Univerze v Ljubljani.
 8. Na predlog članice, kjer je kandidat uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo, opravi rektor promocijo za doktorja znanosti.
 9. Organi in odločanje
  Splošne pristojnosti programskega sveta so objavljene tukaj.
  Pristojnosti koordinatorja znanstvenega področja so objavljene tukaj.

Povezava na spletno stran