Prva stran
 1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 3. Magistrski študijski programi
 4. Doktorski študijski programi
 5. Partnerji
 6. Prijavno-sprejemni postopki
 7. Cenik storitev za študente
 8. Koristne informacije za študente UL
 9. Študentski svet

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA
Pravila in obrazci

Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina je na 18. seji 23. 4. 2015 sprejel Pravila o postopkih za pridobitev naslova doktor znanosti na  interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Biomedicina.

 Skladno z 31. členom pravil ta pravila veljajo za generacijo doktorandov, prvič vpisanih v 1. letnik doktorskega študija v študijskem letu 2014/2015. Doktorand, ki se je v interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina vpisal pred študijskim letom 2014/2015, lahko zaprosi, da doktorat pridobi skladno s temi pravili.

Dolžnosti doktoranda
Dolžnosti mentorja in somentorja
Dolžnosti komisije

Priloga1: Prijava teme doktorske disertacije
Priloga 2: Pogoji v zvezi z objavljanjem člankov po članicah
Priloga 3: Izjava mentorja in somentorja o zaključku raziskovalnega dela
Priloga 4 in 5: Vzorec naslovnice in vzorec prve strani disertacije


Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja:

Sklep senata UL o pogojih za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na dr. študiju od študijskega leta 2017/18 dalje

Pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja na dr. študiju do študijskega leta 2016/2017:
(So)mentor mora imeti izkazano raziskovalno aktivnost z ustrezno znanstveno bibliografijo s področja teme doktorske disertacije (3 do 5 referenc). Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja je, da v primeru temeljnih raziskav z bibliografijo v zadnjih petih letih doseže 100 točk po SICRIS- u oz. v primeru aplikativnih raziskav 40 točk in ima dokazila o uspešnosti prenosa rezultatov projektov v prakso. Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti (so)mentorja študenta, vpisanega na Medicinsko fakulteto, je, da ima v zadnjih petih letih izkazanih 100 točk po SICRIS- u.


Podaljšanje veljavnosti teme dr. disertacije:

Tema doktorske disertacije velja štiri leta od soglasja Senata UL k temi. Če kandidat v tem roku ne more predložiti izdelane disertacije v oceno, lahko v soglasju z mentorjem zaprosi za podaljšanje roka.  O tem odloči senat članice, ki lahko podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije za eno leto. Senat članice lahko izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije še za največ eno leto, če presodi, da je to izrednega pomena za raziskavo in razvoj stroke ali če so za to podani ustrezni opravičljivi zdravstveni in/ali socialni razlogi. 

Pravilnik o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija, objavljen 5. 1. 2016 (pravilnik v angleškem jeziku)

Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina urejajo Pravila, s katerimi je določen način in organizacija izvedbe doktorskega študijskega programa: 

 1. Univerza objavi skupni razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje, ki opredeljuje trajanje študija, vpisne pogoje, kraj izvajanja, način študija in število vpisnih mest za doktorski študijski program Biomedicina.
 2. Univerza zbere prijave in jih preda Programskemu svetu.
 3. Kandidat pred vpisom izbere mentorja z izbranega znanstvenega področja in skupaj izbereta predmete ter opredelita raziskovalni program. Predmetnik poleg mentorja podpiše še koordinator znanstvenega področja.
 4. Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v 1. letnik doktorskega študija podpišeta pogodbo o izobraževanju.
 5. Vpis in vse postopke v zvezi s pridobitvijo znanstvenega naslova izvede članica, koordinatorica znanstvenega področja.
 6. Članica v celoti organizira in skrbi za izvedbo doktorskega programa s področij, ki jih koordinira:
  1. Senatu UL predlaga člane Programskega sveta,
  2. imenuje koordinatorja področja,
  3. vodi evidence v zvezi s študijem in študenti,
  4. organizira in skrbi za izvedbo predavanj in ostalih študijskih obveznosti pri svojih predmetih (izvajalci, prostor, urniki, obveščanje izvajalcev in študentov idr.),
  5. v sodelovanju z mentorjem organizira in dogovori izvedbo študijskih obveznosti, ki jih izvajajo druge fakultete (izbirni predmeti),
  6. poda poročilo o izvedbi programa posameznega področja Programskemu svetu.
   
 7. Postopek za prijavo teme doktorske disertacije vodi Senat članice, kjer je kandidat vpisan. Temo doktorske disertacije potrdi Senat Univerze v Ljubljani.
 8. Na predlog članice, kjer je kandidat uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo, opravi rektor promocijo za doktorja znanosti.
 9. Organi in odločanje
  Splošne pristojnosti programskega sveta so objavljene tukaj.
  Pristojnosti koordinatorja znanstvenega področja so objavljene tukaj.

Povezava na spletno stran