Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Financiranje

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17 in 105/20) in novela Zakona o visokem šolstvu urejata sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov.

Na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani bo sofinanciranje šolnin v študijskem letu 2021/2022 omogočeno študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter na Senatu UL sprejetih Meril za izbiro kandidatk in kandidatov za sofinanciranje šolnine na doktorskem študiju.

Do sofinanciranja šolnine bodo upravičeni doktorandi, ki:

•             bodo vpisani v 1. letnik doktorskega študija in imajo povprečno oceno zaključene izobrazbe najmanj 8,00, pri čemer se upoštevajo ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na vseh zaključenih visokošolskih študijskih programih

ali

bodo vpisani v 2., 3.  ali 4. letnik doktorskega študija in so med študijem redno napredovali vse višje letnike, pri čemer se za redno napredovanje šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom UL ter v skladu z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo;

•             še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;

•             iz javnih sredstev nimajo oziroma še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi doktorskega študija niso končali. Skladno s tem določilom do sofinanciranja niso upravičeni študenti, ki so že bili sofinancirani in se po merilih za prehode redno vpišejo v višji letnik v drug doktorski študijski program. Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni mladi raziskovalci.

Vzporedni študij se ne sofinancira, prav tako do sofinanciranja niso upravičeni študenti, ki so vpisani v dodatno leto.

Doktorandi bodo predvidoma ob vpisu podpisali izjavo, s katero potrdijo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za sofinanciranje doktorskega študija in obenem izrazijo namero za sofinanciranje doktorskega študija. Podrobnejše informacije o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje lahko kandidati dobijo na posamezni članici, na kateri se bodo vpisali.

O višini sofinanciranja  bodo doktorandi obveščeni po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega doktoranda/ko odvisna od števila vpisanih študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje v posameznem študijskem letu. 

 

samo za študente s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju doktorskega študija generacija - 2016 (začetek financiranja v študijskem letu 2016/2017)

 

V primeru podaljšanja statusa študenta pošljite kopijo sklepa članice UL o podaljšanju statusa na naslov univerze s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«.

Ko boste izpolnili obveznosti iz 2. točke 3. člena pogodbe, izpolnite spodnje poročilo in ga pošljite na naslov univerze s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«.

Poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti