Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Financiranje

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA

Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17) in novela Zakona o visokem šolstvu urejata sofinanciranje javnoveljavnih doktorskih študijskih programov.

Na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani bo sofinanciranje šolnin v študijskem letu 2020/2021 omogočeno študentom, ki bodo izpolnjevali pogoje iz Uredbe o sofinanciranju doktorskega študija ter na Senatu UL sprejetih Meril za izbiro kandidatk in kandidatov za sofinanciranje šolnine na doktorskem študiju.

Do sofinanciranja šolnine bodo upravičeni doktorandi, ki:

•             bodo vpisani v 1. letnik doktorskega študija in imajo povprečno oceno zaključene izobrazbe najmanj 8,00, pri čemer se upoštevajo ocene vseh akreditiranih študijskih obveznosti na vseh zaključenih visokošolskih študijskih programih

ali

bodo vpisani v 2. ali 3. letnik doktorskega študija in so med študijem redno napredovali vse višje letnike, pri čemer se za redno napredovanje šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom UL ter v skladu z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo;

•             še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po doktorskih študijskih programih tretje stopnje;

•             iz javnih sredstev nimajo oziroma še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi doktorskega študija niso končali. Skladno s tem določilom do sofinanciranja niso upravičeni študenti, ki so že bili sofinancirani in se po merilih za prehode redno vpišejo v višji letnik v drug doktorski študijski program. Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni mladi raziskovalci.

Vzporedni študij se ne sofinancira, prav tako do sofinanciranja niso upravičeni študenti, ki so vpisani v dodatno leto.

Doktorandi bodo predvidoma ob vpisu podpisali izjavo, s katero potrdijo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev za sofinanciranje doktorskega študija in obenem izrazijo namero za sofinanciranje doktorskega študija. Podrobnejše informacije o postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje lahko kandidati dobijo na posamezni članici, na kateri se bodo vpisali.

O višini sofinanciranja  bodo doktorandi obveščeni po vpisu na doktorski študij, predvidoma meseca novembra, saj je višina sofinanciranja za posameznega doktoranda/ko odvisna od števila vpisanih študentov, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje v posameznem študijskem letu. 

 

samo za študente s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju doktorskega študija generacija - 2016 (začetek financiranja v študijskem letu 2016/2017)

 

V primeru podaljšanja statusa študenta pošljite kopijo sklepa članice UL o podaljšanju statusa na naslov univerze s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«.

Ko boste izpolnili obveznosti iz 2. točke 3. člena pogodbe, izpolnite spodnje poročilo in ga pošljite na naslov univerze s pripisom »za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016«.

Poročilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti