Skoči na vsebino

Doktorski študijski programi

Generična znanja

Ime predmeta  študijski program članica   KT
SKLOP 1 - Komunikacije
Sistemi likovnega urejanja (Systems of plastic arrangements) Arhitektura FA 5
Farmacevtska komunikologija (Communicology in Pharmacy) Biomedicina UL 5
Retorika (Rhetoric) Humanistika in družboslovje FF 3
Angleščina v izobraževanju (English in Education) Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede PeF 5
SKLOP 2 - Planiranje raziskovalnega dela
Kvalitativne in kvantitativne raziskovalne metode za poslovne vede (Qualitative and Quantitative Research Methods for Business)  Ekonomske in poslovne vede EF 12
Raziskovanje v socialnem delu (Research in Social Work) Humanistika in družboslovje FSD 10
Pisanje znanstvenih člankov in predstavitev raziskovalnih rezultatov (Writing Scientific Articles and Presenting Research Results)  Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede PeF 5
Veščine v znanstvenem delu I ((Scientific Skills I)  Računalništvo in informatika FRI 5
Veščine v znanstvenem delu II (Scientific Skills II)  Računalništvo in informatika FRI 5
Anketna metodologija (Survey Methodology) Statistika UL 5
Internetno raziskovanje (Internet Mediated Research) Statistika UL 5
Načrtovanje in analiza poskusov (Design and Analysis of Experiments) Statistika UL 5
Računalniško podprta statistika (Statistical Computing) Statistika UL 5
Analiza omrežij (Network Analysis) Statistika UL 5
Multivariatna analiza (Multivariate Analysis) Statistika UL 5
Analiza kategorialnih podatkov (Categorical data analysis) Statistika UL 5
Indeksna števila in sestavljeni kazalci (Index Numbers and Composite Indicators) Statistika UL 5
Kvalitativno raziskovanje v poslovnih vedah (Qualitative research for business) Statistika UL 5
Linearna algebra za nematematike (Linear algebra for multivariate methods) Statistika UL 5
Sodobna ekonometrična analiza 1 (Modern econometric analysis 1) Statistika UL 5
Statistični sistemi v ekonomiji in poslovnih vedah (Statistical systems in economics and business sciences) Statistika UL 5
Večnivojski regresijski modeli (Multilevel regression models) Statistika UL 5
Interdisciplinarno znanstveno raziskovalno delo (Interdisciplinary Scientific Research Work) Varstvo okolja UL 10
Informacijski pristopi v naravoslovju in tehniki (Information Approaches in Science and Technology) Varstvo okolja UL 10
SKLOP 3 - Medčloveški odnosi
Narativni modeli psihosocialne pomoči in supervizije (Narrative Models of Psychosocial Help and Supervision) Humanistika in družboslovje FSD 10
Učenje in individualne razlike (Learning and individual differences) Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede PeF 5
Teološki, religiološki in psihološko-terapevtski pogledi na človeka (Theological, Religio-theoretical and Psychological-therapeutical View on Man) Teologija TEOF 5
SKLOP 4 - Organizacija, upravljanje in vodenje
Napredne metode planiranja in spremljanja projektov (Advanced methods of projects planning and monitoring) Grajeno okolje FGG 5
SKLOP 5 - Obstoj, preživetje na trgu
Podjetništvo v medicini (Entrepreneurship in Medicine) Biomedicina UL 5
SKLOP 6 - Posebne ponudbe doktorskih študijskih programov
Nadaljevalna ekonometrija (Advanced Econometrics) Ekonomske in poslovne vede EF 12
Visokošolska didaktika I (Teaching and Learning in Higher Education I) Humanistika in družboslovje FF 5
Visokošolska didaktika II (Teaching and Learning in Higher Education II) Humanistika in družboslovje FF 5
Spol in socialna država (Gender and Welfare State) Humanistika in družboslovje FSD 5
Študije hendikepa iz perspektive spola: zgodovinska in primerjalna perspektiva (Disability Studies from a Gender Perspective: a Historical and Comparative Perspective) Humanistika in družboslovje FSD 10
Droge in zasvojenosti (Drugs and Addictions) Humanistika in družboslovje FSD 10
Duševno zdravje v skupnosti (Community Mental Health) Humanistika in družboslovje FSD 10
Neenakosti v svetu dela (Inequalities in the World of Work) Humanistika in družboslovje FSD 10
Temeljna pojmovanja in raziskave zakonske in družinske terapije (Basic concepts and research in marital and family therapy) Teologija TEOF 10
Problemi in metode raziskovanja odnosov (Problems and methods in interpersonal relationship research) Teologija TEOF 10
Metodologija raziskav virov in tradicije (Methodology of research in sources and traditions of Christian theology) Teologija TEOF 5
Okolje, zdravje in blagostanje (Environment, Health and Wellbeing) Varstvo okolja UL 10
Okoljski in sociološki vidiki trajnostnega razvoja (Environmental and sociological aspects of sustainable development) Varstvo okolja UL 10