Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI (drugi prijavni rok odprt od 16. 9. do 18. 9. 2019)

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI,

ki ga izvaja Biotehniška fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za računalništvo in informatiko, Fakulteto za strojništvo in Zdravstveno fakulteto

Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, več informacij na tel. 01/320-30-27, po e-pošti: ter na spletnem naslovu: http://www.bioznanosti.si
 

Znanstvena področja:

 • agronomija
 • agroživilska mikrobiologija
 • bioinformatika
 • bioinženiring v zdravstvu
 • biologija
 • biotehnologija
 • ekonomika naravnih virov
 • hortikultura
 • krajinska arhitektura
 • les in biokompoziti
 • nanoznanosti
 • prehrana
 • tehniški sistemi v biotehniki
 • upravljanje gozdnih ekosistemov
 • varstvo naravne dediščine
 • znanost o živalih
 • znanosti o celici
 • živilstvo

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 70 – skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce
 

Vpisni pogoji:

Na študij se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije (za zdravnike, veterinarje, zobozdravnike in farmacevte) in so ovrednoteni z najmanj 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS kandidatom določi pristojna komisija. Kandidati morajo opraviti obveznosti pred vpisom;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Priznavanje študijskih obveznosti določi pristojna komisija v dogovoru z mentorjem;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
 • diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na:

 1. Uspeh na dosedanjem visokošolskem študiju

  Povprečna ocena študija (brez ocene diplome) se točkuje:
  Povprečen uspeh se točkuje linearno, po formuli: 4 x ocena – 20.

  Izračun povprečne ocene:
  Izračun povprečne ocene na dosedanjem visokošolskem študiju se pri študentih, ki so zaključili univerzitetno izobrazbo, sprejeto pred 11. 6. 2004 ali 1. in 2. stopnjo študija ali enovit študijski program ali specializacijo po opravljenem visokošolskem strokovnem študiju, izračuna s ponderiranjem, in sicer na način, da se povprečna ocena posamezne stopnje študija ponderira s številom let študija posamezne stopnje, sešteje za vse zaključene stopnje skupaj in deli s skupnim številom let študija. 
   
 2. Raziskovalno ali strokovno delo, nagrade
  a) Znanstveni članek, monografija ali patent sprejet v postopek v RS (Cobiss tip 1.01 –, 1.02, 1.03, 1.16, 2.01, 2.18) - do 5 točk (prvo avtorstvo 5 točk, soavtorstvo 2 točki);
  b) Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (Cobiss tip 1.06, 1.08, 1.10, 1.12) – 2 točki;
  c) Strokovni članek na področju študija (Cobiss tip 1.04) - 2 točki;
  d) Nagrade, povezane s študijem; na ravni univerze (5 točk); na ravni članice ali druge nagrade (2 točki).

Največje možno število točk, ki jih študent lahko dobi, je 40. V primeru, da seštevek točkovanja po navedenih merilih preseže 40 točk, se študentu prizna največ 40 točk. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Če bo na spodnji meji več študentov z enakim številom točk, se jih povabi na intervju in se nato med njimi odloči o izbranih kandidatih.

Odločitev o sprejetih kandidatih sprejme Programski svet Bioznanosti.

 

Kraj izvajanja: Ljubljana
 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do petka, 23. avgusta 2019 izpolniti elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/ in jo podpisano, skupaj z zahtevanimi prilogami, zapisanimi na spletni strani: www.bioznanosti.si, poslati na naslov: Biotehniška fakulteta, Referat za študij 3. stopnje, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana. Prijavnega obrazca ni treba poslati kandidatom, ki imajo digitalno potrdilo. Ti kandidati morajo poslati le priloge. Med priloge sodita tudi izjava mentorja o prevzemu mentorstva na doktorskem študiju, ki je objavljena na spletni strani doktorskega študija Bioznanosti ter kratka idejna zasnova doktorske disertacije.

Vpis bo potekal elektronsko, preko spletne strani Bioznanosti in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2019. Kandidati bodo morali za vpis izpolniti vpisni list in ga poslati v Referat za študij 3. stopnje BF, skupaj s predmetnikom za 1. letnik, podpisanim s strani kandidata, mentorja in koordinatorja izbranega znanstvenega področja.