Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE

Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE,  

ki ga izvaja Ekonomska fakulteta,

Kardeljeva pl. 17, 1000 Ljubljana, tel.: 01/589 24 00; več informacij na: www.ef.uni-lj.si

z usmeritvama:

 • Ekonomija, smeri:
  • ekonomija
  • mednarodna ekonomija
  • denar in finance 
 • Poslovne vede, smeri:
  • management in organizacija
  • trženje
  • finančni management
  • računovodstvo
  • podjetništvo
  • mednarodno poslovanje
  • turizem
  • informacijsko upravljalske vede
  • operacijske raziskave
  • poslovna logistika 

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest:

 • za vpis 1. letnik: 25 (redni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
 • za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 3 (izredni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
 • za vpis po merilih za prehode v 3. letnik: 3 (izredni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. 

Pogoji za vpis:

V doktorski študijski program se lahko vpiše kandidat, ki je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, če opravi študijske obveznosti, določene s programom v obsegu 36 kreditnih točk po ECTS;
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva:

uspeh pri študiju

 • študijskih programov druge stopnje;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS.

Uspeh pri ustnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje:

 • dosedanja uspešnost pri dodiplomskem študiju (v kolikor ocena uspeha ni bila upoštevana pri 1. točki);
 • znanstveno-raziskovalni potencial;
 • motivacija kandidata;
 • dosedanje raziskovalno delo kandidata (objave člankov in drugih publikacij);
 • mednarodni testi sposobnosti (npr. GMAT, GRE,...);
 • nagrade, priznanja …
 •  

Težo posamezne alineje določi senat fakultete.

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev komisija, odgovorna za doktorski študij, določi omejitev vpisa na posamezni smeri.
 

Kraj izvajanja: na sedežu Ekonomske fakultete v Ljubljani. 

Način študija: redni in izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 24. junija 2019 na Ekonomski fakulteti oddati prijavo za vpis v prvi letnik doktorskega programa.

Vpis bo potekal do 30. septembra 2019 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.