Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA (drugi prijavni rok odprt do 19. 9. 2019)

Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA, 

ki ga izvaja Fakulteta za elektrotehniko,

Tržaška 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/ 4768 428, več o programu na: http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/3_stopnja/

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 50 - skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce 

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje:
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, če je opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 kreditnih točk po ECTS, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete, odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta;
 • enakovreden program druge tuje univerze. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL. 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju 2. stopnje oz. univerzitetnem študiju, sprejetim pred 11. 6. 2004 na naslednji način:

Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom.

   

Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom

Ocena x 7

Ocena magistrskega dela z zagovorom ali ocena diplomskega dela z zagovorom univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004

Ocena x 3

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih točk.

 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Rok za prijavo kandidatov je do 27. avgusta 2019. Kandidati oddajo elektronsko prijavo preko sistema eVŠ, podpisane pisne prijave z dokazili sprejema UL Fakulteta za elektrotehniko.