Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI

Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI,

ki ga izvaja Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo,

Večna pot 113, 1000 Ljubljana, tel. 01/ 479 80 00, več o programu na: www.fkkt.uni-lj.si

Smeri študija:

 • kemija
 • biokemija
 • kemijsko inženirstvo

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 35 - skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce 

Vpisni pogoji: Na doktorski študij se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • univerzitetni dodiplomski program, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti (kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS, o priznavanju odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje);
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program, pri čemer se mu lahko določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS, o čemer odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje;
 • študijski program na drugih domačih ali tujih univerzah v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL. 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljil na:

 • povprečni oceni izpitov in vaj (brez diplome) na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali študijskem programu 2. stopnje (75 %);
 • oceni diplomske naloge ali magistrske naloge 2. stopnje (25 %).

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti najkasneje do vključno 10. septembra 2019. Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2019 na UL Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.