Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA

Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA, 

ki ga izvaja Fakulteta za šport,
Gortanova ul. 22, 1000 Ljubljana, več o programu na:
http://www.fsp.uni-lj.si/studij/dr_3_stopnja/kineziologija/

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 12, od tega 10 mest za državljane RS in članice EU in 2 mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tuje študente. V kolikor se mesta za tujce ne popolnijo, se lahko namesto njih upošteva kandidate, ki so državljani RS in članice EU.

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov 2. stopnje programov Fakultete za šport;
 • študijskih programov 2. stopnje drugih usmeritev, če opravijo poseben preizkus znanja. Vsebina in obseg preizkusa znanj, ki ga določi Komisija za podiplomski študij Fakultete za šport, sta odvisna od vrste predhodnega univerzitetnega programa kandidata ter od strokovnega področja doktorskega študija;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje, sprejetega pred 11. 6. 2004;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni 

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa:

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri dodiplomskem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način: 

   

Povprečna ocena na dodiplomskem študiju (brez diplome)

ocena x 10

Diplomsko delo in zagovor z oceno 8 ali več

(ocena – 8) x 3

Raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije

UL

št. točk x 2

Prešernova nagrada na UL

6

Prešernova nagrada na fakulteti (če je isto delo predloženo za diplomo le polovico točk) 

5

Druga diploma visokošolskega programa

 6

Strokovni podiplomski tečaji z veljavno listino (enomesečni največ 10 kreditov, enosemestrski največ 30 kreditov)

št. kreditov deljeno z 10

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:
Kandidati se morajo na študij prijaviti najkasneje do vključno 1. septembra 2019 na sedež Fakultete za šport.

Vpis bo zaključen do 30. septembra 2019.