Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA (drugi prijavni rok od 23. do 25. 9. 2019)

Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA, 

ki ga izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko,
Jadranska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/ 476 65 00, več o programu na:
https://www.fmf.uni-lj.si/studij-matematike/3Mate/3Mate1819.html in http://www.fmf.uni-lj.si/si/studij-fizike/matematika-fizika-III-smer-fizika/

 Smeri:

 • Matematika, z moduli:
  • matematika
  • matematično izobraževanje
 • Fizika, z moduli:
  • fizika
  • fizikalno izobraževanje
  • meteorologija
  • jedrska tehnika

 

Trajanje študija: 4 leta 

Število vpisnih mest: 50 – od tega 35 mest za državljane RS in članic EU ter 15 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce 

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program. Študijska komisija Oddelka za matematiko oziroma Oddelka za fiziko kandidatom določi dodatne študijske obveznosti za posamezno smer oziroma modul v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij Matematika in fizika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

 • povprečne ocene študija (15 %),
 • ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %),
 • uspeha pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja matematike ali fizike. Kandidat lahko 40 % ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa. 

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni
 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do vključno 1. septembra 2019.

Vpis bo potekal na Fakulteti za matematiko in fiziko in bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2019.