Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET

Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET, 

ki ga izvaja Fakulteta za pomorstvo in promet,
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož. Več informacij na tel.: 05/676-71-50, e-pošti: ter na http://www.fpp.uni-lj.si/studij/studijski_program_3stopnje/

 

Znanstveni področji:

 • Pomorstvo
 • Promet

 

Trajanje študija: 4 leta

 

Število vpisnih mest: 5 - skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje, ne glede na smer in področje študija;
 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 ECTS ali drugi enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem zaključili visokošolski strokovni program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih usmeritev. Tem kandidatom Komisija za razvojno in raziskovalno dejavnost UL FPP določi dodatne obveznosti v obsegu 30 do 60 ECTS, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v doktorski študijski program;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali specializacije, ki so pred tem končali univerzitetni študijski program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih ekonomskih usmeritev. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS.

Na doktorski študijski program Pomorstvo in promet se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s predpisi, ki veljajo za Univerzo v Ljubljani.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov bo, skladno z določili v 4. odstavku 41. člena Zakona, temeljil na uspehu pri študiju druge stopnje (povprečna ocena, ocena magistrskega dela), uspehu pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju.

Izbira kandidatov bo temeljila na:

 • povprečni oceni dosedanjega študija (15 %);
 • oceni diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspehu pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja pomorstva in prometa.

 

Kraj izvajanja: Portorož

 

Način študija: izredni
 

 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema eVŠ. Prijavo morajo elektronsko izpolniti, jo natisniti, podpisati in jo skupaj z zahtevanimi prilogami, najkasneje do vključno 20. 8. 2019 posredovati na sedež Fakultete za pomorstvo in promet. Sprejeti kandidati se bodo vpisali najkasneje do 30. 8. 2019.