Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2019/2020 - ZAKLJUČEN
Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE

Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE,  

ki ga izvaja Naravoslovnotehniška fakulteta,
Aškerčeva 12, Ljubljana, tel.: 01/200 32 10, več informacij na: www.ntf.uni-lj.si

Znanstvena področja:

 • Tekstilstvo
 • Grafične in interaktivne komunikacije
 • Tekstilno oblikovanje

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 10 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program; tem kandidatom se določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejetem pred 11. 6. 2004) tem kandidatom se na podlagi prošnje priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na študijski program se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Priporočeno predhodno znanje je zaključen univerzitetni ali magistrski (2. stopnja) študij s področij tekstilstva, grafike ali tekstilnega oblikovanja.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri dodiplomskem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Vrednotenje elementov za izbiro bo potekalo na naslednji način:

 • povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (ocena x 10 točk);
 • ocena dodiplomskega dela in zagovora (ocena x 3 točke);
 • raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije UL – upošteva se proporcionalna delitev točk (( 2 do 8 točk) x 2 točki);
 • Prešernova nagrada na UL – upošteva se proporcionalna delitev točk (10 točk);
 • Prešernova nagrada na fakulteti – upošteva se proporcionalna delitev točk; če je isto delo predloženo za diplomo, se upošteva le polovica predvidenih točk (6 točk). 

Kraj izvajanja: Ljubljana; Snežniška 5

Način študija: redni


Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa
:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do 2. septembra 2019.

Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultetehttps://www.ntf.uni-lj.si/ntf/studij/referat/referat-otgo/vpis/vpis-za-bruce-podiplomski/

Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske naslove.