Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe
Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022

 

UVOD 

Univerza v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022 razpisuje 21 doktorskih študijskih programov.

Razpis vsebuje skupni del s pomembnimi informacijami o prijavi na razpis za vpis in posebni del, v katerem so podrobneje predstavljeni posamezni doktorski programi, članice (fakultete in akademije), ki programe izvajajo, predvideno število vpisnih mest, roki za prijavo na študij ter drugi za kandidate pomembni podatki in napotki. Podrobnejši podatki o doktorskih študijskih programih so dosegljivi na povezavi: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/.

V skladu s 13. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani se je kandidat dolžan do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo pisno soglasje in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

 

I. SKUPNI DEL RAZPISA

 

II. RAZPISNO BESEDILO PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

Doktorski študijski program ARHITEKTURA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana.

Več informacij na: http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=2844

 • Informacije o vsebini študija: prof. dr. Tadeja Zupančič, tel. 01/200-07-15,
 • Splošne informacije (vpisni postopek in oddaja prilog k prijavi): Katja Knez, tel. 01/200-07-74,

Število vpisnih mest: 15 – skupaj za državljane RS, državljane EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Arhitektura se lahko vpiše, kdor je končal:

 • Študijski program 2. stopnje;
 • Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • Študijski program za pridobitev specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu, če je opravil študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS, in sicer predmete enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura:
  • Arhitekturna teorija in kritika,
  • Osnove raziskovanja v arhitekturi in urbanizmu,
  • Teorija prostorskega in urbanističnega načrtovanja,
  • Akcijsko planiranje in strateško presojanje,
  • Oblikovne zasnove,
  • Naselbinska kultura podeželja,
  • Umetnostna zgodovina,
  • Celovito varstvo stavbne dediščine,
  • Računalniško podprta arhitektura in
  • Zasnova konstrukcij.

Skladno z merili za prehode se lahko v doktorski študijski program Arhitektura vpiše, kdor je končal:

 • magisterij znanosti po zaključenem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe; ob vpisu se kandidatu v skladu z zakonom prizna najmanj 60 kreditnih točk,
 • dosedanji študijski program specializacije po zaključenem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe; ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna najmanj 60 kreditnih točk.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Kadar je sprejet sklep o omejitvi vpisa (kadar se prijavi več kandidatov, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, kot je vpisnih mest), so kandidati izbrani glede na:

Uspeh na študijskem programu (skupaj 20% teže celotne ocene) 2. stopnje oz.
na enovitem magistrskem študijskem programu, ki obsega 300 kreditnih točk po ECTS oz. na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe oz. na študijskem programu za pridobitev specializacije po zaključenem visokošolskem strokovnem programu in pri dodatnih izpitih, ki so določeni v četrti alineji pogojev za vpis;

Upoštevata se:

 • povprečna ocena študija (15 %) in
 • ocena diplomske oz. magistrske naloge (5%);

  in
 • uspeh pri izbirnem izpitu (skupaj 80% teže celotne ocene). Izbirni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Ocenjujejo se:
 • Pisna in ustna predstavitev Osnutka načrta doktorskega študija, v skladu s Pravili o postopku za pridobitev naslova doktor znanosti na Fakulteti za arhitekturo (60%);
 • Priporočila uglednih raziskovalcev (10%);
 • Dokazila o raziskovalnem delu pred vpisom v program (10 %).

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na študij prijaviti najkasneje do vključno petka, 20. avgusta 2021, s prijavo preko spletnega portala eVŠ.

Datum predstavitve osnutka načrta doktorskega študija bo objavljen na spletni strani Fakultete za arhitekturo. Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila na elektronske naslove, navedene v prijavi, ali preko informacijskega sistema eVŠ. Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021.

Informativni dan bo v sredo, 19. 5. 2021. Lokacija izvedbe preizkusa bo objavljena na spletni strani Fakultete za arhitekturo: http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?k=news_3 

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOMEDICINA,
ki ga izvajajo članice Univerze v Ljubljani:

 • Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana
 • Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana
 • Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
 • Veterinarska fakulteta, Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana,

v sodelovanju z raziskovalnimi inštituti:

 • Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana
 • Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, in
 • Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana.

Znanstvena področja:

 • Biokemija in molekularna biologija
 • Farmacija
 • Genetika
 • Javno zdravje
 • Klinična biokemija in laboratorijska biomedicina
 • Medicina-klinična usmeritev
 • Medicina-temeljna usmeritev
 • Medicinska mikrobiologija
 • Nevroznanost
 • Toksikologija
 • Veterinarska medicina

Več informacij na: http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/
Univerzitetna služba za doktorski študij, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,

Število vpisnih mest: 180 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Tem kandidatom programski svet doktorskega študija Biomedicina določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na:

 • uspehu pri študiju 2. stopnje oz. uspehu na enovitem magistrskem študijskem programu, ovrednotenim s 300 kreditnimi točkami oz. uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju

  in
   
 • izbirnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje:
  1. objavljen ali v objavo sprejet znanstveni članek v reviji z recenzijo,
  2. nagrade in priznanja,
  3. strokovna specializacija in
  4. drugo.

Način točkovanja določi Programski svet.
V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati (državljani RS, državljani članic EU, Slovenci brez slovenskega državljanstva) za vpis morajo izpolniti in oddati prijavo preko informacijskega sistema eVŠ najkasneje do vključno 10. 8. 2021. Tujci izven EU morajo izpolniti in oddati prijavo preko informacijskega sistema eVŠ najkasneje do 31. 5. 2021. Kandidati vsa k prijavi zahtevana dokazila oddajo elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ.

Kandidatom, ki nimajo ustrezne predizobrazbe za vključitev v delo pri temeljnem predmetu izbranega znanstvenega področja, lahko Programski svet na predlog koordinatorja znanstvenega področja določi opravljanje dodatnega izpita, ki mora biti opravljen pred vpisom.

Programski svet Biomedicina bo o prijavah na razpis predvidoma sklepal 26. 8. 2021. O sklepu bodo prijavljeni kandidati obveščeni po e-pošti ali preko informacijskega sistema eVŠ v začetku septembra.

Vpis bo potekal elektronsko preko spletnih strani članic koordinatoric znanstvenih področij:

 • na Biotehniški fakulteti za področje genetika,
 • na Fakulteti za farmacijo za področja farmacija, klinična biokemija in laboratorijska biomedicina ter toksikologija,
 • na Medicinski fakulteti za področja biokemija in molekularna biologija, medicina – klinična usmeritev, medicina – temeljna usmeritev, javno zdravje, medicinska mikrobiologija ter nevroznanost,
 • na Veterinarski fakulteti za področje veterinarska medicina

in bo zaključen najpozneje 30. 9. 2021.

Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in najkasneje ob vpisu predložiti njegovo pisno soglasje. Mentor se mora izkazati z najmanj tremi referencami s področja predvidene teme doktorske disertacije in izpolnjevati druge pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo na doktorskem študiju. Kandidati morajo najkasneje ob vpisu predložiti tudi idejno zasnovo doktorske disertacije.

Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Biomedicina https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/biomedicina/prijava/razpis-b.

Interdisciplinarni doktorski študijski program BIOZNANOSTI,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta, v sodelovanju s članicami Univerze v Ljubljani: Fakulteto za elektrotehniko, Fakulteto za računalništvo in informatiko, Fakulteto za strojništvo in Zdravstveno fakulteto.

Kontakt:

Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

Več informacij:

Referat za študij 3. stopnje BF
mag. Vesna Ješe Janežič
e-naslov: , telefon: 01/ 320 30 27
spletna stran Bioznanosti: http://www.bioznanosti.si 

Znanstvena področja:

 • agronomija
 • bioinformatika
 • bioinženiring v zdravstvu
 • biologija
 • biotehnologija
 • ekonomika naravnih virov
 • hortikultura
 • krajinska arhitektura
 • les in biokompoziti
 • nanoznanosti
 • mikrobiologija
 • prehrana
 • tehniški sistemi v biotehniki
 • upravljanje gozdnih ekosistemov
 • varstvo naravne dediščine
 • znanost o živalih
 • znanosti o celici
 • živilstvo

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 75 - skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. 

Vpisni pogoji:

Na študij se lahko vpišejo diplomanti:

 • Študijskih programov druge stopnje;
 • Študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije (za zdravnike, veterinarje, zobozdravnike in farmacevte) in so ovrednoteni z najmanj 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • Študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS kandidatom določi pristojna komisija. Kandidati morajo opraviti obveznosti pred vpisom;
 • Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Priznavanje študijskih obveznosti določi pristojna komisija v dogovoru z mentorjem;
 • Študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
 • Diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL. 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

1. Uspeh na dosedanjem visokošolskem študiju

Povprečna ocena študija (brez ocene diplome) se točkuje:
Povprečen uspeh se točkuje linearno, po formuli: 4 x ocena – 20

Izračun povprečne ocene:

Izračun povprečne ocene na dosedanjem visokošolskem študiju se pri študentih, ki so zaključili univerzitetno izobrazbo, sprejeto pred 11. 6. 2004, ali 1. in 2. stopnjo študija ali enovit študijski program ali specializacijo po opravljenem visokošolskem strokovnem študiju, izračuna s ponderiranjem, in sicer na način, da se povprečna ocena posamezne stopnje študija ponderira s številom let študija posamezne stopnje, sešteje za vse zaključene stopnje skupaj in deli s skupnim številom let študija. 

2. Raziskovalno ali strokovno delo, nagrade

a) Znanstveni članek, monografija ali patent sprejet v postopek v RS (Cobiss tip 1.01 –, 1.02, 1.03, 1.16, 2.01, 2.18) - do 5 točk (prvo avtorstvo 5 točk, soavtorstvo 2 točki)
b) Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (Cobiss tip 1.06, 1.08, 1.10, 1.12) – 2 točki
c) Strokovni članek na področju študija (Cobiss tip 1.04) - 2 točki
d) Nagrade povezane s študijem; na ravni univerze (5 točk); na ravni članice ali druge nagrade (2 točki)

Največje možno število točk, ki jih študent lahko dobi, je 40. V primeru, da seštevek točkovanja po navedenih merilih preseže 40 točk, se študentu prizna največ 40 točk. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Če bo na spodnji meji več študentov z enakim številom točk, bodo povabljeni na intervju, na podlagi katerih bo sprejeta odločitev o izbranih kandidatih.

Odločitev o sprejetih kandidatih sprejme Programski svet Bioznanosti.

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do petka, 20 avgusta 2021 izpolniti in oddati prijavo ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko preko informacijskega eVŠ. Med priloge sodita tudi Izjava mentorja o prevzemu mentorstva na doktorskem študiju, ki je objavljena na spletni strani doktorskega študija Bioznanosti, ter kratka idejna zasnova doktorske disertacije. Vpis bo potekal elektronsko, preko spletne strani Bioznanosti in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021.

Doktorski študijski program EKONOMSKE IN POSLOVNE VEDE,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana in obsega naslednji usmeritvi:

 • Ekonomija, smeri:
  • Denar in finance
  • Ekonomija
  • Mednarodna ekonomija
    
 • Poslovne vede, smeri:
  • Finančni management
  • Informacijsko upravljalske vede
  • Management in organizacija
  • Mednarodno poslovanje
  • Operacijske raziskave
  • Podjetništvo
  • Poslovna logistika
  • Računovodstvo
  • Trženje
  • Turizem

Več informacij na: www.ef.uni-lj.si in http://www.ef.uni-lj.si/doktorsko.
Kontakt: , , tel.: 01/589 24 00

Število vpisnih mest:

 • za vpis 1. letnik: 20 (redni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
   
 • za vpis po merilih za prehode v 2. letnik: 3 (izredni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
   
 • za vpis po merilih za prehode v 3. letnik: 3 (izredni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.
   
 • za vpis po merilih za prehode v 4. letnik: 3 (izredni, za obe usmeritvi skupaj) – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, če opravi študijske obveznosti, določene s programom v obsegu 36 kreditnih točk po ECTS;
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva:

 • uspeh pri študiju:
  • študijskih programov druge stopnje,
  • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
  • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu,
  • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

   in
    
 • uspeh pri ustnem izpitu, pri katerem se med drugim ocenjuje:
  • osedanja uspešnost pri dodiplomskem študiju (v kolikor ocena uspeha ni bila upoštevana pri 1. točki),
  • znanstveno-raziskovalni potencial,
  • motivacija kandidata,
  • dosedanje raziskovalno delo kandidata (objave člankov in drugih publikacij),
  • mednarodni testi sposobnosti (npr. GMAT, GRE,...),
  • nagrade, priznanja ...,
  • drugo.

Konkretno težo posameznih alinej določi Senat fakultete. 

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev komisija, odgovorna za doktorski študij, določi omejitev vpisa na posamezni smeri.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: redni in izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis morajo najkasneje do vključno 24. junija 2021 izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ. Vpis bo potekal do 30. septembra 2021 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17.

Doktorski študijski program ELEKTROTEHNIKA,
ki ga izvaja članica Univerze v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.

Več informacij na:
http://www.fe.uni-lj.si/izobrazevanje/3_stopnja/elektrotehnika/predstavitev/

Število vpisnih mest: 50 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Elektrotehnika se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 KT;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti, kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT;
 • študijski program specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004, kandidatom se priznajo opravljene studijske obveznosti v obsegu 60 KT;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004, če je opravil dodatne študijske obveznosti v obsegu 36 KT, ki jih kandidatom določi pristojna komisija Fakultete za elektrotehniko iz predmetov 1. letnika programa 2. stopnje Elektrotehnika: štiri obvezne strokovne predmete odvisno od smeri ter dva izbirna strokovna predmeta;
 • enakovreden program druge univerze. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pri izbiri kandidatov se upošteva uspeh pri študiju druge stopnje na naslednji način:

 • Povprečna ocena druge stopnje brez ocene magistrskega dela z zagovorom, ali povprečna ocena univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004, brez ocene diplomskega dela z zagovorom. Ocena x 7
 • Ocena magistrskega dela z zagovorom ali ocena diplomskega dela z zagovorom univerzitetnega študija, sprejetega pred 11. 6. 2004. Ocena x 3

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prvi prijavni rok bo odprt do vključno 19. avgusta 2021.

Informativni dan bo 26. maja 2021. Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani http://www.fe.uni-lj.si/. Za dodatne informacije lahko kandidati pišejo na elektronski naslov doktorski@fe.uni-lj.si

Interdisciplinarni doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE,
ki ga izvajata članici Univerze v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana in Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana, in obsega naslednja znanstvena področja:

 • Geodezija
 • Geologija
 • Gradbeništvo
 • Načrtovanje in urejanje prostora

Več informacij na:

Število vpisnih mest: 30 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program Grajeno okolje se lahko vpišejo diplomanti:

 • Študijskih programov druge stopnje.
 • Študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami.
 • Dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Študijski odbor doktorskega študija Grajeno okolje pred vpisom v doktorski študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk.
 • Dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
 • Dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Grajeno okolje se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

 • povprečne ocene študija (15 %),
 • ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspeha pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja naravoslovja in tehnike.

Kandidat lahko 40% ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:

 • znanstvena monografija
 • samostojni znanstveni sestavek v monografiji
 • izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI

Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:

 • strokovna monografija ali recenzentstvo
 • samostojni strokovni sestavek v monografiji
 • objavljeni strokovni prispevki na konferencah
 • strokovni članki in/ali recenzentstvo teh člankov
 • uredništvo monografije ali revije
 • druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Informativni dan bo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 9. 6. 2021.

Kandidati se morajo za vpis na študij prijaviti do vključno 27. 8. 2021 na spletnem portalu

eVŠ. V primeru prostih mest se razpisni rok podaljša do 17. 9. 2021.

Prijavi sledi vpis v doktorski študijski program, ki se opravi na povabilo visokošolskega zavoda najkasneje do 30. septembra 2021 v Referatu za doktorski študij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE,
ki ga izvajata članici Univerze v Ljubljani:

 • Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, in
 • Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana,

ob sodelovanju naslednjih članic Univerze v Ljubljani:

 • Akademija za glasbo, Stari trg 34, 1000 Ljubljana,
 • Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana,
 • Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana,
 • Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana in
 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Erjavčeva cesta 23, 1000 Ljubljana.

Študijska področja:

 • Ameriški študiji
 • Analiza politik
 • Andragogika
 • Aplikativne psihološke študije
 • Arheologija
 • Azijske in afriške študije
 • Balkanski študiji
 • Didaktika tujih jezikov (didaktika angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine, španščine)
 • Diplomacija
 • Družboslovna informatika
 • Družboslovna metodologija
 • Eksperimentalna psihologija
 • Etnični in migracijski študiji
 • Etnologija, kulturna in socialna antropologija
 • Evropske študije
 • Filozofija
 • Geografija
 • Glasbena pedagogika
 • Globalizacijski študiji
 • Heritologija
 • Informacijske vede
 • Javna uprava
 • Jezikoslovje
 • Kompozicija in glasbena teorija
 • Komunikologija
 • Kulturologija
 • Likovne vede
 • Literarne vede
 • Medijski študiji
 • Mednarodni odnosi
 • Muzikologija
 • Novinarske študije
 • Obramboslovje
 • Odnosi z javnostmi
 • Okoljske in prostorske študije
 • Organizacijsko-kadrovske študije
 • Pedagogika
 • Politologija
 • Prevodoslovje
 • Psihologija osebnosti
 • Razvojne študije
 • Razvojnopsihološke študije
 • Religiologija
 • Slavistični študiji
 • Slovenistika
 • Socialna in politična antropologija
 • Socialna in politična psihologija
 • Socialno delo
 • Sociologija
 • Sociologija kulture
 • Študije vsakdanjega življenja
 • Študiji scenskih umetnosti
 • Študiji spola
 • Teoretska psihoanaliza
 • Tržno komuniciranje
 • Umetnostna zgodovina
 • Varnostne študije
 • Vojaške družboslovne študije
 • Zgodovina

Več informacij na:

https://www.ff.uni-lj.si/studij/doktorski-studij-3-stopnja/predstavitev-programov-doktorskega-studija
Filozofska fakulteta, Referat za doktorski študij (3. stopnja),

https://www.fdv.uni-lj.si/en/study/study-at-the-FDV/doctoral-programmes
Fakulteta za družbene vede, Služba za študentske zadeve,

Število vpisnih mest: 236 - skupaj za državljane, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov 2. stopnje,
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, sprejetih pred 11. 6. 2004, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. Tem kandidatom ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnih točk po ECTS,
 • na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno z določili Statuta UL.


Pred vpisom v program je treba pridobiti soglasje mentorja.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • Uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže:
 • študijskih programov druge stopnje,
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004,
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski programi, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS;
 • Ocena dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred strokovno komisijo področja, na katerega se kandidat vpisuje – 50 % teže.

Na predlog koordinatorja/skrbnika področja Komisija za doktorski študij članice odloča o primernosti kandidata.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se lahko v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijavijo preko spletne aplikacije eVŠ v dveh prijavnih rokih:

 • 1. rok: do vključno 9. junija 2021 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),
   
 • 2. rok: do vključno 20. avgusta 2021 (državljani Slovenije in državljani EU).

Drugi rok bo razpisan v primeru, če bodo po zaključenem prvem roku še ostala prosta vpisna mesta.

Kandidati za vpis morajo najkasneje do navedenih prijavnih rokov izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ.


Vpis bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2021 na članici koordinatorici znanstvenega področja.

Doktorski študijski program IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV IN EDUKACIJSKE VEDE,
ki ga izvaja članica Univerze v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, in obsega naslednje smeri študija:

 • Na znanstvenem področju Edukacijske vede
  • Edukacijske politike
  • Predšolska pedagogika
  • Socialna pedagogika
  • Specialna in rehabilitacijska pedagogika
  • Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje
 • Na znanstvenem področju Izobraževanje učiteljev
  • Poučevanje družboslovja in humanistike
  • Poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike
  • Poučevanje na področju umetnosti
  • Poučevanje slovenskega jezika in književnosti
  • Poučevanje, učenje, vzgoja, izobraževanje

Več informacij na: https://www.pef.uni-lj.si/175.html

Število vpisnih mest: 25 – skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • Študijski program druge stopnje.
 • Študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami.
 • Študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004.
 • Študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko fakulteta pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
 • Študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Fakulteta sprejme sklep o omejitvi vpisa, če število prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo splošne vpisne pogoje, bistveno presega število razpoložljivih študijskih mest. V tem primeru se izbira kandidatov opravi na podlagi izbirnega izpita ter njihovih dosežkov na znanstvenem in strokovnem področju (osebna bibliografija; nagrade; aktivno mednarodno sodelovanje). Sprejeti bodo kandidati z višjim številom točk.

Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način (če gre za soavtorstvo, se upošteva proporcionalno delitev točk):

   

Izbirni izpit (razgledanost v raziskovanju na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved); ocenjevanje po veljavni lestvici na UL

Ocena 6 x 0,5

Ocena 7 x 1

Ocena 8 x 2

Ocena 9 x 3

Ocena 10 x 4

Objavljeni članki v revijah in monografijah (oz. razstave, koncerti), točkovani po merilih habilitacijske komisije UL

Točke x število enot x 2

Univerzitetna Prešernova nagrada, vidna mednarodna nagrada oz. priznanje na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved

10

Fakultetna Prešernova nagrada, Ferbarjeva nagrada ali druge vidne nagrade oz. priznanja na področju izobraževanja učiteljev in/ali edukacijskih ved

5

Aktivno sodelovanje v mednarodnem projektu (npr. Erasmus, Comenius ipd.)

do 5 po projektu


Kraj izvajanja:
Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prijavni rok bo odprt do vključno 1. septembra 2021.

Informativni dnevi bodo potekali:

 • 17. marca 2021 ob 17. uri (v slovenskem jeziku);
 • 24. marca 2021 ob 17. uri (v angleškem jeziku);
 • 5. maja 2021 ob 17. uri (v slovenskem jeziku);
 • 12. maja 2021 ob 17. uri (v angleškem jeziku);
 • 15. junija 2021 ob 17. uri (v slovenskem jeziku);
 • 16. junija 2021 ob 17. uri (v angleškem jeziku).

Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani https://www.pef.uni-lj.si/. Za dodatna vprašanja lahko pišejo na elektronski naslov .

V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 15. septembra 2021. Vpis sprejetih kandidatov bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021.

Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, in obsega naslednje smeri študija:

 • Biokemija
 • Kemija
 • Kemijsko inženirstvo

Več informacij na: https://www.fkkt.uni-lj.si/ in https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/studij/bolonjski-studijski-program-3-stopnje/
Kontakt: , tel. 01/ 479 80 00

Število vpisnih mest: 35 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študij se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • univerzitetni dodiplomski program, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti (kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS, o priznavanju odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje);
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program, pri čemer se mu lahko določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS, o čemer odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje;
 • študijski program na drugih domačih ali tujih univerzah v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljil na:

 • povprečni oceni izpitov in vaj (brez diplome) na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali študijskem programu 2. stopnje (75 %);
 • oceni diplomske naloge ali magistrske naloge 2. stopnje (25 %).

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti najkasneje do vključno 3. septembra 2021. Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.

Doktorski študijski program KINEZIOLOGIJA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Več informacij na: https://www.fsp.uni-lj.si/studij/dr-3-stopnja/kineziologija/
Elektronski naslov:

Število vpisnih mest: 12, od tega 10 mest za državljane RS in članice EU in 2 mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tuje študente. V kolikor se mesta za tujce ne popolnijo, se lahko namesto njih sprejme kandidate, ki so državljani RS in članice EU.

Trajanje študija: 4 leta 

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpišejo:

 • Diplomanti študijskih programov druge stopnje programov Fakultete za šport.
 • Diplomanti študijskih programov druge stopnje drugih usmeritev, če opravijo poseben preizkus znanja. Vsebina in obseg preizkusa znanj, ki ga določi Komisija za podiplomski študij Fakultete za šport, sta odvisna od vrste predhodnega univerzitetnega programa kandidata ter od strokovnega področja doktorskega študija. V okviru preizkusa znanja mora kandidat opraviti najmanj 20 KT druge stopnje programov FŠ. Kandidati, ki bodo na doktorskem programu Kineziologija izbrali naravoslovno področje morajo zbrati 20KT iz študijskega programa druge stopnje programov Fakultete za šport, in sicer iz naslednjih strokovnih področij: športno treniranje, fiziologija, metodologija v športu in biomehanika športa. Kandidati, ki bodo na doktorskem programu Kineziologija izbrali družboslovno področje morajo zbrati 20KT iz študijskega programa druge stopnje programov Fakultete za šport, in sicer iz naslednjih strokovnih področij: psihologija športa, sociologija športa, metodologija v športu in didaktika ŠV.
 • Diplomanti študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti po končani univerzitetni izobrazbi kineziologije. Kandidatom se priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu 60 KT.
 • Diplomanti študijskega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe učitelj športne vzgoje, sprejetega pred 11. 6. 2004.
 • Diplomanti študijskega programa, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
 • Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

 • Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri dodiplomskem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:
     

  Povprečna ocena na dodiplomskem študiju (brez diplome)

  ocena x 10

  Diplomsko delo in zagovor z oceno 8 ali več

  (ocena – 8) x 3

  Raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije UL

  št. točk x 2

  Prešernova nagrada na UL

  6

  Prešernova nagrada na fakulteti (če je isto delo predloženo za diplomo le polovico točk) 

  5

  Druga diploma visokošolskega programa

   6

  Strokovni podiplomski tečaji z veljavno listino (enomesečni največ 10 kreditov, enosemestrski največ 30 kreditov)

  št. kreditov deljeno z 10


V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana 

Način študija: izredni 

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

 • Kandidati se morajo na študij prijaviti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ najkasneje do vključno 1. septembra 2021. Vpis bo zaključen do 30. septembra 2021.
 • Informativni dan za vpis v doktorski študijski program Kineziologija bo potekal, dne 12. 4. 2021. ob 14.00 uri na Fakulteti za šport, Gortanova 22, Ljubljana v sejni sobi Inštituta za šport.

Doktorski študijski program MATEMATIKA IN FIZIKA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana, tel.: 01 476 65 00, e-naslov:

in obsega naslednji smeri:

 • Matematika, z moduloma:
  • Matematika
  • Matematično izobraževanje
 • Fizika, z moduli:
  • Fizika
  • Fizikalno izobraževanje
  • Meteorologija
  • Jedrska tehnika


Več informacij na
:
https://www.fmf.uni-lj.si/sl/studij-matematike/programi/3mafi/2021/ in
https://www.fmf.uni-lj.si/sl/studij-fizike/programi/3mafi/2021/ 

Število vpisnih mest: 50 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal visokošolski strokovni program. Študijska komisija Oddelka za matematiko oziroma Oddelka za fiziko kandidatom določi dodatne študijske obveznosti za posamezno smer oziroma modul v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij Matematika in fizika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

 • povprečne ocene študija (15%),
 • ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %),
 • uspeha pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja matematike ali fizike. Kandidat lahko 40 % ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo skladno z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/). Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja.

Kandidat se mora do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo, ki mora izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo/somentorstvo na doktorskem študiju, ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo soglasje o prevzemu mentorstva/somentorstva in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Prijavni roki:

PRVI PRIJAVNI ROK za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU:

 • Rok za oddajo prijave za vpis (portal eVŠ): do vključno 1. 6. 2021.
 • Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (priloge oziroma ustrezna dokazila iz prijave za vpis; od kandidatov, ki bodo študijski program 2. stopnje zaključili na UL FMF, se ne zahteva oddaja potrdila o zaključku študija in potrdila o opravljenih študijskih obveznostih): do vključno 21. 6. 2021 preko informacijskega sistema eVŠ.

DRUGI PRIJAVNI ROK za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU:

 • Rok za oddajo prijave za vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvem roku (portal eVŠ): do vključno 2. 9. 2021.
 • Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (priloge oziroma ustrezna dokazila iz prijave za vpis; od kandidatov, ki bodo študijski program 2. stopnje zaključili na UL FMF, se ne zahteva oddaja potrdila o zaključku študija in potrdila o opravljenih študijskih obveznostih): do vključno 17. 9. 2021 preko informacijskega sistema eVŠ.

TRETJI PRIJAVNI ROK za državljane RS, državljane članic EU in za Slovence brez slovenskega državljanstva:

 • Rok za oddajo prijave za vpis na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po drugem roku (portal eVŠ): 21. 9. 2021 - 23. 9. 2021.
 • Rok za oddajo dokazil o izpolnjevanju pogojev za vpis (priloge oziroma ustrezna dokazila iz prijave za vpis; od kandidatov, ki bodo študijski program 2. stopnje zaključili na UL FMF, se ne zahteva oddaja potrdila o zaključku študija in potrdila o opravljenih študijskih obveznostih): do vključno 24. 9. 2021 preko informacijskega sistema eVŠ.

Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa prejeli na svoje elektronske naslove ali preko informacijskega sistema eVŠ. Vpis bo potekal na Fakulteti za matematiko in fiziko in bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2021.

Doktorski študijski program POMORSTVO IN PROMET,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, in obsega naslednji znanstveni področji:

 • Pomorstvo
 • Promet

Več informacij na: https://www.fpp.uni-lj.si/studij/3-stopnja/pomorstvo-in-promet/
E- naslov:

Število vpisnih mest: 5 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija:
4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program Pomorstvo in promet se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje, ne glede na smer in področje študija;
 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 ECTS ali drugi enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem zaključili visokošolski strokovni program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih in družboslovnih usmeritev. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu 30 do 60 ECTS kandidatom, pred vpisom v doktorski študijski program, določi Komisija za doktorski študij UL FPP;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti ali specializacije, ki so pred tem končali univerzitetni študijski program s področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika in naravoslovnih, tehničnih ekonomskih usmeritev. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 ECTS.

Na doktorski študijski program Pomorstvo in promet se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s predpisi, ki veljajo za Univerzo v Ljubljani.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri študiju druge stopnje (povprečna ocena, ocena magistrskega dela), uspehu pri izbirnem izpitu, določenem s študijskim programom, in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju.

Izbira kandidatov bo temeljila na:

 • povprečni oceni študija (15%),
 • oceni diplomske ali magistrske naloge (5%) in
 • uspehu pri izbirnem izpitu (80%), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja pomorstva in prometa.

Kandidat lahko 40% ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:

 • znanstvena monografija,
 • samostojni znanstveni prispevek v monografiji,
 • izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A HCI.

Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:

 • strokovna monografija,
 • samostojni strokovni sestavek v monografiji,
 • objavljeni strokovni prispevek na konferencah,
 • strokovni članki,
 • uredništvo monografije ali revije,
 • druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.

Kraj izvajanja: Portorož

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na študij prijaviti preko sistema eVŠ.

Informativni dan.

Informativni dan bo 18. 6. 2021 ob 17.00 v predavalnici 205 na sedežu fakultete v Portorožu. Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani https://www.fpp.uni-lj.si/studij/3-stopnja/pomorstvo-in-promet/. Za dodatna vprašanja lahko pišejo na elektronski naslov .

Prvi prijavni rok

Prvi prijavni rok bo odprt do vključno 19. 8. 2021.

Kandidati morajo izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ najkasneje do vključno 19. 8. 2021.

Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila predvidoma 24. 8. 2021 na elektronske naslove, navedene v prijavi, ali preko informacijskega sistema eVŠ, in bodo lahko vpis izvedli najkasneje do 31. 8. 2021.

Drugi prijavni rok

Glede na število vpisanih kandidatov v prvem prijavnem roku bo morebiti odprt drugi prijavni rok. Kandidati se morajo na študij prijaviti preko informacijskega sistema eVŠ med 6. 9. 2021 in 9. 9. 2021. Izpolnjeno prijavo za vpis v doktorski program ter vsa k prijavi zahtevana dokazila kandidati oddajo elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ najkasneje do vključno 9. 9. 2021.

Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila predvidoma 14. 9. 2021 na elektronske naslove, navedene v prijavi, ali preko informacijskega sistema eVŠ, in bodo lahko vpis izvedli najkasneje do 24. 9. 2021.

Doktorski študijski program PRAVO,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana,in obsega naslednje module programa:

 • Civilno pravo
 • Delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • Ekonomska analiza prava
 • Evropsko pravo
 • Gospodarsko pravo
 • Kazensko pravo
 • Kriminologija
 • Mednarodno pravo
 • Pravna zgodovina
 • Rimsko pravo
 • Teorija prava in države
 • Upravno pravo
 • Ustavno pravo

Več informacij na: http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/
Kontakt: , tel: (01) 42 03 121.

Število vpisnih mest: 41 - skupaj za državljane RS, članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce izven EU.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij);
 • univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • kdor je končal magistrski študijski program, po katerem je pridobil naziv magister znanosti, se mu lahko prizna do 60 kreditnih točk po ECTS iz prvega letnika doktorskega študija in se lahko vpiše v drugi letnik programa doktorskega študija pod pogojem, da pripravi in predloži dispozicijo doktorskega dela. Študentom, ki so bili vpisani na magistrski študijski program, pa ga niso končali s pridobitvijo naziva magister znanosti, se lahko priznajo opravljene obveznosti namesto predmetov prvega letnika doktorskega študija. O priznavanju opravljenih obveznosti odloča komisija, odgovorna za doktorski študij;
 • visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 35 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa druge stopnje Pravo. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi komisija fakultete, odgovorna za doktorski študij, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil);
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študijski program Pravo se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s predpisi, ki veljajo za Univerzo v Ljubljani.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Pravna fakulteta letno odloča o številu razpisanih mest za doktorski študij.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva:

 • v obsegu 30% študijski uspeh na študiju druge stopnje (povprečna ocena in ocena magistrskega dela) oziroma na univerzitetnem študiju po programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 (povprečna ocena in ocena diplomskega dela);
 • v obsegu 70% uspeh pri izbirnem izpitu.

Glede na število primernih kandidatov in mentorjev Komisija za doktorski študij določi omejitev vpisa na posameznem modulu.

Kraj izvajanja: Ljubljana, na sedežu Pravne fakultete, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Način študija: redni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Rok za prijavo na razpis za vpis v doktorski študij je 20. avgust 2021. Do tega roka morajo kandidati izpolniti in oddati prijavo za vpis v doktorski program in tudi vsa k prijavi zahtevana dokazila elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ.

Poleg izpolnjenega obrazca B3Predlog mentorstva na podiplomskem doktorskem študiju s podpisom mentorja, je prijavi potrebno priložiti: idejni osnutek načrtovane doktorske disertacije, kratek življenjepis, kopijo diplomske listine (dodiplomskega in podiplomskega študija) oz. potrdila o diplomiranju, če listina še ni bila izdana in potrdilo o oceni zaključnega dela ter potrdilo o opravljenih izpitih in povprečni oceni izpitov (dodiplomskega in podiplomskega študija), kandidati, ki so pridobili strokovni ali znanstveni naslov v tujini, pa tudi sklep o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Za doktorski študij je določen datum informativnega dne 20. maj 2021, za dodatna pojasnila pa vabimo kandidate, da nam pišejo na e-naslov: meta.pfeifer@pf.uni-lj.si.

Kandidati bodo obvestilo o postopkih ter datumu vpisa prejeli po zaključenem roku za prijavo, do 15. septembra 2021, na elektronske naslove, ki so navedeni na prijavi za vpis, ali preko informacijskega sistema eVŠ.

Doktorski študijski program RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko,

Večna pot 113, 1000 Ljubljana, tel. 01/4798-123.

Več informacij na:https://fri.uni-lj.si/sl/studij/doktorski-studij
E-naslov:

Trajanje študija: 4 leta

Število vpisnih mest: 20 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu do največ 60 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in informatika. Študijske obveznosti (nabor predmetov) takim kandidatom določi študijska komisija fakultete, pri čemer upošteva kandidatovo področje izobrazbe (vrsto programa, ki ga je kandidat zaključil);
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.

Za sprejem tujcev v doktorski program veljajo enaki pogoji kot za slovenske državljane, če so v tujini dokončali enakovredno izobraževanje. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

O morebitnem omejevanju vpisa za sprejem na doktorski študij bo na predlog prodekana za raziskovalno dejavnost sklepal senat. Izbira kandidatov bo temeljila na povprečni oceni študija (50 %) in oceni diplomskega ali magistrskega dela (50 %).

Kraj izvajanja: na sedežu Fakultete za računalništvo in informatiko v Ljubljani

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prvi prijavni rok bo odprt do vključno torka, 1. junija 2021. V skladu z navodili v skupnem delu razpisa, mora kandidat do tega roka izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, objavljeno na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ ter elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ oddati tudi vse k prijavi zahtevane priloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis. Med priloge sodita tudi izjava mentorja o prevzemu mentorstva na doktorskem študiju in kratka zasnova raziskovalnega dela.

Informativni dan bo v sredo, 7. aprila 2021, ob 16.00, na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana.

Dokazila o zaključku študija kandidati oddajo najkasneje do srede, 15. 9. 2021, elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ.

Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila na elektronske naslove, navedene v prijavi, ali preko informacijskega sistema eVŠ.

Izpolnjen vpisni list, podpisan s strani kandidata in mentorja, mora kandidat poslati v Referat za doktorski študij do petka, 24. 9. 2021. Vpis bo potekal elektronsko in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021.

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA,
ki ga izvajajo članice Univerze v Ljubljani:

 • Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
 • Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
 • Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
 • Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, Ljubljana
 • Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana
 • Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana
 • Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

Program obsega sedem modulov:

 • Biostatistika
 • Družboslovna statistika
 • Ekonomska in uradna statistika
 • Matematična statistika
 • Poslovna statistika
 • Psihološka statistika
 • Tehniška statistika

Več informacij na: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/statistika/.
Univerzitetna služba za doktorski študij, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,

Število vpisnih mest: 20 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom lahko Programski svet pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, farmacije) ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.

Na doktorski študijski program Statistika se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri kandidatov in kandidatk za vpis v doktorski študijski program Statistika upoštevan uspeh na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje, in sicer:

 • povprečna ocena na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju brez diplomskega oz. magistrskega dela
 • ocena diplomskega oz. magistrskega dela.

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk (seštevek povprečne ocene in ocene diplomskega oz. magistrskega dela).

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do vključno 20. 8. 2021.

Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za matematiko in fiziko in bo zaključen najpozneje do 30. 9. 2021.

Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja, ki morata izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za mentorstvo na doktorskem študiju, in najkasneje ob vpisu predložiti tudi njegovo pisno soglasje. Kandidati morajo najkasneje ob vpisu predložiti tudi idejno zasnovo doktorske disertacije.

Programski svet Statistika bo o prijavah na razpis predvidoma sklepal 2. 9. 2021. O sklepu bodo prijavljeni kandidati obveščeni po e-pošti ali preko informacijskega sistema eVŠ po seji Programskega sveta.

Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Statistika https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/statistika/.

Doktorski študijski program STROJNIŠTVO,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana.

Smeri študija:

 • Energetske, procesne in okoljske inženirske znanosti
 • Konstrukcijsko mehanske inženirske znanosti
 • Proizvodno inženirske znanosti, kibernetika in mehatronika

Več informacij na: tel. 01 4771 169, po e-pošti ali na spletni strani www.fs.uni-lj.si, https://www.fs.uni-lj.si/studijska_dejavnost/studijski_programi/tretja_stopnja/doktorski_studijski_program_strojnistvo/predstavitev/

Število vpisnih mest: 50 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program 3. stopnje Strojništvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

 • študijski program druge stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije naravoslovno-tehničnih usmeritev, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Za izravnavo vstopnega znanja kandidatom pred vpisom v doktorski študijski program Komisija za doktorski študij UL FS določi glede na nameravano področje doktorskega izobraževanja dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodnem študiju, preverjanju znanja pri izbirnem pisnem izpitu in morebitnih dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju, in sicer upoštevaje naslednje deleže:

 • povprečna ocena študija (15 %),
 • ocena diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspeh pri izbirnem pisnem izpitu (80 %).

Kraj izvajanja: Študij se bo izvajal na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

Način študija: redni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do vključno 1. septembra 2021. Vse zahtevane priloge in dokazila morajo kandidati do zaključka prijavnega roka oddati elektronsko preko informacijskega sistema eVŠ.

Vpis bo potekal elektronsko in bo zaključen najkasneje 30. septembra 2021.

Kandidate, ki želijo vstopiti na doktorski študij po specialističnem študiju, na katerega so se vpisali po končanem visokošolskem strokovnem programu, opozarjamo, da morajo dodatne obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS opraviti pred vpisom v program.

Doktorski študijski program TEKSTILSTVO, GRAFIKA IN TEKSTILNO OBLIKOVANJE,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana in obsega naslednja znanstvena področja:

 • Grafične in interaktivne komunikacije
 • Tekstilno oblikovanje
 • Tekstilstvo

Več informacij na: https://www.ntf.uni-lj.si/toi/studij/3-stopnja/
E-naslov:

Število vpisnih mest: 10 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V doktorski študijski program Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje se lahko vpiše kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje,
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS,
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004,
 • magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe (sprejetem pred 11. 6. 2004); tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS,
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program; tem kandidatom se določi dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Priporočeno predhodno znanje je zaključen univerzitetni ali magistrski (2. stopnja) študij s področij tekstilstva, grafike ali tekstilnega oblikovanja.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri dodiplomskem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Vrednotenje elementov za izbiro bo potekalo na naslednji način:

 • povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (ocena x 10 točk),
 • ocena diplomskega dela in zagovora (ocena x 3 točke),
 • raziskovalni članek, točkovan po merilih habilitacijske komisije UL - upošteva se proporcionalna delitev točk ((2 do 8 točk) x 2 točki),
 • Prešernova nagrada na UL - upošteva se proporcionalna delitev točk (10 točk)
 • Prešernova nagrada na fakulteti - upošteva se proporcionalna delitev točk, če je isto delo predloženo za diplomo, se upošteva le polovica predvidenih točk (6 točk).

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: redni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 1. septembra 2021.

Drugi prijavni rok bo razpisan v primeru prostih razpisnih mest in bo potekal od
23. septembra do 24. septembra 2021.

Sprejeti kandidati bodo obvestila o postopkih ter datumih vpisa dobili na svoje elektronske naslove ali preko informacijskega sistema eVŠ.

Doktorski študijski program TEOLOGIJA,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Teološka fakulteta, Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana, in obsega naslednji znanstveni področji:

 • Teologija
 • Zakonska in družinska terapija

Več informacij na: 01/434-58-36, http://www.teof.uni-lj.si/za-studente/referat-za-iii-stopnjo-in-zrd
E-naslov:

Število vpisnih mest: 20 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

V študijski program se lahko vpiše, kdor je zaključil:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Navedeni kandidati morajo pred vpisom opraviti študijske obveznosti v obsegu 33 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Teologije oziroma obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk po ECTS iz študijskega programa 2. stopnje Zakonske in družinske študije. Študijske obveznosti za področje Teologije zajemajo naslednje predmete: Bogoslužni sodelavci, Laiki v Cerkvi, Zakramentalnost in poslanstvo krščanskega bivanja, Upanjska razsežnost bivanja, Modrostna literatura, Stara zaveza v Novi zavezi, »Vroče« teme iz zgodovine Cerkve, Antropologija z etiko, Moralna teologija z družbenim naukom Cerkve. Študijske obveznosti za področje Zakonske in družinske terapije pa zajemajo predmete: Mentalno zdravje in psihopatologija posameznika in družine, Osnove metod raziskovanja v zakonskih in družinskih študijah, Raziskovanje intervencij in pojavov na področju zakona in družine, Seminar o znanstvenem delu za diplomante, Družinski in zakonski sistem (modul);
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se v doktorskem študijskem programu priznajo opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk po ECTS;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, ki so urejene z direktivami EU, ali drugi enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.

Kandidati za vpis morajo ob prijavi na razpis predložiti pisno soglasje mentorja.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

 • povprečno oceno zaključenega študija (45 %),
 • oceno diplomske ali magistrske naloge (5 %),
 • uspeh pri izbirnem izpitu (50 %).

Kandidat lahko do 50% ocene pri izbirnem izpitu nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: redni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 27. avgusta 2021.
V primeru prostih vpisnih mest se razpiše 2. rok za prijavo na razpis, in sicer od 13. 9. 2021 do 17. 9. 2021
Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021.

Skupni doktorski študijski program UPRAVLJANJE IN EKONOMIKA JAVNEGA SEKTORJA,
ki ga izvajata Univerza v Ljubljani Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana in Ekonomska fakulteta Univerze na Reki, Ul. Ivana Filipovića 4, 51000, Rijeka, Hrvaška, in obsega naslednja modula programa:

 • Javno upravljanje
 • Ekonomski

Več informacij na: https://www.fu.uni-lj.si/programi/upravljanje-in-ekonomika-javnega-sektorja/ 
Elektronski naslov:

Število vpisnih mest: 20 – skupaj za državljane RS in članic EU ter Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 3 leta

Vpisni pogoji:

Na skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretje stopnje se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe (za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje programski svet študijskega programa prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS);
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program (za vpis v doktorski študijski program tretje stopnje programski svet študijskega programa določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS);
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 ECTS ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 ECTS;
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega sektorja tretja stopnja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz, pri čemer se enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe ugotavlja v postopku priznavanja in vrednotenja izobraževanja, skladno z določili Statuta UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

 • uspeha pri študiju (povprečna ocena in ocena zaključnega dela) – 50%
 • uspeha pri izbirnem izpitu (izbirni razgovor) – 50%

Kraj izvajanja: Ljubljana, Slovenija in Reka, Hrvaška

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Prvi prijavni rok bo odprt do vključno 10. 9. 2021.

Kandidati obvezno oddajo prijavo na spletnem portalu eVŠ najkasneje do 10. 9. 2021. Do zaključka prijavnega roka kandidati preko informacijskega sistema eVŠ oddajo elektronsko tudi vsa zahtevana dokazila.

Vpis bo potekal na Fakulteti za upravo in bo zaključen najkasneje do 30. 9. 2021.

Vse informacije in navodila dobijo kandidati na spletni strani https://www.fu.uni-lj.si/programi/upravljanje-in-ekonomika-javnega-sektorja/. Za dodatna vprašanja lahko pišejo na elektronski naslov: .

Sprejeti kandidati bodo o nadaljnjih postopkih ter datumih vpisa prejeli obvestila 15. 9. 2021 na elektronske naslove, navedene v prijavi, ali preko informacijskega sistema eVŠ.

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA,
ki ga izvajajo članice Univerze v Ljubljani:

 • Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
 • Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
 • Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
 • Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, Ljubljana
 • Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, Ljubljana
 • Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, Portorož
 • Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, Ljubljana
 • Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, Ljubljana
 • Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana
 • Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, Ljubljana
 • Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana
 • Veterinarska fakulteta, Gerbičeva ulica 60, Ljubljana

Več informacij na: http://www.uni-lj.si/studij/doktorski/varstvo-okolja/
Univerzitetna služba za doktorski študij, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,

Število vpisnih mest: 15 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje;
 • 2. študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami (npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, farmacije) ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami;
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Programski svet varstva okolja pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk;
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov in kandidatk za vpis v Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja temeljil na:

 • uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje (50%)
  (od tega 40% za povprečno oceno 8 ali več na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju in 10% za doseženo oceno diplomskega oz. magistrskega dela 9 ali 10)
 • uspehu pri izbirnem izpitu (50%)
  (od tega predstavitev teze doktorske disertacije 30%, dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in nagrade 20%).

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih odstotkov.

Pri izbiri kandidatov za vpis se upoštevajo tudi proste raziskovalne kapacitete pri potencialnih mentorjih.

Kraj izvajanja: Ljubljana, Portorož

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletnega portala eVŠ najkasneje do vključno 20. 8. 2021. Za tujce izven EU je rok za prijavo 15. 6. 2021.
Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021.

Kandidati si morajo do vpisa poiskati tudi mentorja in somentorja, ki morata izpolnjevati pogoje Univerze v Ljubljani za (so)mentorstvo na doktorskem študiju, in najkasneje ob vpisu predložiti tudi njuni pisni soglasji. Kandidati morajo najkasneje ob vpisu predložiti tudi idejno zasnovo doktorske disertacije.

Programski svet Varstvo okolja bo o prijavah na razpis predvidoma sklepal 7. 9. 2021. O sklepu bodo prijavljeni kandidati obveščeni po e-pošti ali preko informacijskega sistema eVŠ po seji Programskega sveta.

Vse ostale informacije, povezane z vpisom, bodo objavljene na spletni strani študijskega programa Varstvo okolja: https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/varstvo-okolja/prijava/razpis-vo/.

Interdisciplinarni doktorski študijski program ZNANOST IN INŽENIRSTVO MATERIALOV,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana, v sodelovanju z naslednjima članicama Univerze v Ljubljani:

 • Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana in
 • Fakulteto za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana.

Znanstvena področja:

 • Materiali
 • Metalurgija
 • Rudarstvo in geotehnologija

Več informacij na:
https://www.ntf.uni-lj.si/omm/studij/3-stopnja/znanost-in-inzenirstvo-materialov-dr/splosne-informacije/
Elektronska naslova: in

Število vpisnih mest: 15 – skupaj za državljane RS, članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • bolonjski študijski program druge stopnje (bolonjski magisterij),
 • enovit magistrski študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, če je ovrednoten s 300 ECTS, ali drug enovit magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS,
 • program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v študijske programe tretje stopnje se jim določijo dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS,
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti oz. specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 ECTS.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru večjega števila kandidatov bodo ti izbrani na podlagi:

 • povprečne ocene oz. dotedanjega študijskega uspeha (60 %)
 • morebitne znanstvenoraziskovalne in strokovne objave, nagrade ter pomembne izkušnje v praksi (40 %).

Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo dosegli večje število točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ.

Prvi prijavni rok bo odprt do 1. septembra 2021.

V primeru prostih mest bo razpisan drugi prijavni rok od 23. 9. 2021 do 24. 9. 2021. Informacija o tem bo objavljena na spletni strani fakultete.

Vse informacije in navodila kandidati dobijo na spletni strani fakultete.

 

 

Prijava preko portala eVŠ 

Število razpisanih mest in prijavni roki 

Datumi informativnih dni 

Potencialni mentorji na doktorskih študijskih programih

Cenik - šolnine za 3. stopnjo

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022 (celotno besedilo razpisa) 

Kandidati za vpis v doktorske študijske programe se prijavijo na način in v roku, ki je določen z razpisom za vpis v doktorske študijske programe. Vpis v doktorske študijske programe se izvede najkasneje do 30. septembra, iz upravičenih razlogov, o katerih odloči pristojni organ visokošolskega zavoda, pa najpozneje do 30. oktobra. 

Arhivi razpisov za vpis v doktorske študijske programe