Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Interdisciplinarni doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE

Interdisciplinarni doktorski študijski program GRAJENO OKOLJE,
ki ga izvajata članici Univerze v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana in Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana, in obsega naslednja znanstvena področja:

 • Geodezija
 • Geologija
 • Gradbeništvo
 • Načrtovanje in urejanje prostora

Več informacij na:

Število vpisnih mest: 30 - skupaj za državljane RS, državljane članic EU, za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce.

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študijski program Grajeno okolje se lahko vpišejo diplomanti:

 • Študijskih programov druge stopnje.
 • Študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami.
 • Dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Študijski odbor doktorskega študija Grajeno okolje pred vpisom v doktorski študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk.
 • Dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
 • Dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Na doktorski študijski program Grajeno okolje se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru omejitve vpisa bo izbira kandidatov temeljila na podlagi:

 • povprečne ocene študija (15 %),
 • ocene diplomske ali magistrske naloge (5 %) in
 • uspeha pri izbirnem izpitu (80 %), ki je sestavljen iz pisnega izpita s področja naravoslovja in tehnike.

Kandidat lahko 40% ocene pisnega izpita nadomesti z oceno dosedanjega znanstvenega in strokovnega dela na področju študijskega programa.

Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:

 • znanstvena monografija
 • samostojni znanstveni sestavek v monografiji
 • izvirni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI

Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:

 • strokovna monografija ali recenzentstvo
 • samostojni strokovni sestavek v monografiji
 • objavljeni strokovni prispevki na konferencah
 • strokovni članki in/ali recenzentstvo teh člankov
 • uredništvo monografije ali revije
 • druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Informativni dan bo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 9. 6. 2021.

Kandidati se morajo za vpis na študij prijaviti do vključno 27. 8. 2021 na spletnem portalu

eVŠ. V primeru prostih mest se razpisni rok podaljša do 17. 9. 2021.

Prijavi sledi vpis v doktorski študijski program, ki se opravi na povabilo visokošolskega zavoda najkasneje do 30. septembra 2021 v Referatu za doktorski študij Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.