Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

Razpis za vpis v doktorske študijske programe Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022
Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI

Doktorski študijski program KEMIJSKE ZNANOSTI,
ki ga izvaja Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, in obsega naslednje smeri študija:

 • Biokemija
 • Kemija
 • Kemijsko inženirstvo

Več informacij na: https://www.fkkt.uni-lj.si/ in https://www.fkkt.uni-lj.si/sl/studij/bolonjski-studijski-program-3-stopnje/
Kontakt: , tel. 01/ 479 80 00

Število vpisnih mest: 35 – skupaj za državljane RS, državljane članic EU ter za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce

Trajanje študija: 4 leta

Vpisni pogoji:

Na doktorski študij se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program 2. stopnje;
 • študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS;
 • univerzitetni dodiplomski program, sprejet pred 11. 6. 2004;
 • študijski program za pridobitev magisterija znanosti (kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk po ECTS, o priznavanju odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje);
 • študijski program za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program, pri čemer se mu lahko določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS, o čemer odloča senat FKKT oziroma organ, ki ga ta imenuje;
 • študijski program na drugih domačih ali tujih univerzah v skladu s predpisanimi pogoji, kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja, skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov ob omejitvi vpisa bo temeljil na:

 • povprečni oceni izpitov in vaj (brez diplome) na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe ali študijskem programu 2. stopnje (75 %);
 • oceni diplomske naloge ali magistrske naloge 2. stopnje (25 %).

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Kraj izvajanja: Ljubljana

Način študija: izredni

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa:

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti najkasneje do vključno 3. septembra 2021. Vpis bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.