Prva stran
  1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
  2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
  3. Magistrski študijski programi
  4. Doktorski študijski programi
  5. Partnerji

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Pogoji za dokončanje študija in znanstveni naslov

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo v skupnem obsegu 180 KT. Obveznost doktoranda je tudi objava najmanj enega znanstvenega članka s prvim avtorstvom s področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI oz. SSCI. Znanstveni članek mora biti objavljen oziroma sprejet v objavo najkasneje pred za govorom doktorske disertacije. 

Doktorska disertacija

Doktorska disertacija je samostojen in izviren prispevek na znanstvenem področju teme doktorske disertacije. Doktorska disertacija je napisana v slovenskem jeziku z obsežnim povzetkom v angleškem jeziku.

Senat UL lahko izjemoma odobri izdelavo disertacije v angleškem jeziku v primeru, če je kandidat tujec, če sta tujca kandidatov mentor ali somentor ali, če je tujec član komisije. Kandidat za pridobitev doktorata znanosti mora najpozneje v štirih letih od dneva sprejema teme predložiti članici univerze, ki je vodila postopek, izdelano doktorsko disertacijo.

Zagovor doktorata je javen, kar se zagotovi z javno objavo najmanj osem dni pred zagovorom.

Znanstveni naslov

Diplomanti interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika z uspešno opravljenim zagovorom doktorske disertacije pridobijo znanstveni naslov doktor/doktorica znanosti.