Prva stran
 1. Leto plus
 2. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 3. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 4. Magistrski študijski programi
 5. Doktorski študijski programi
 6. Partnerji
 7. Prijavno-sprejemni postopki
 8. Cenik storitev za študente
 9. Študentski svet
 10. Študenti s posebnim statusom
 11. Duševno zdravje

Interdisciplinarni doktorski študijski program STATISTIKA
Predmetnik študijskega programa in urniki

Program je sestavljen iz organiziranega dela študija v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Pred vpisom študent izbere mentorja in enega od sedmih modulov. Študent skupaj z mentorjem izbere predmete iz nabora obveznih in izbirnih predmetov. Vsak študent mora opraviti 3 obvezne predmete (dva skupna predmeta in en obvezni modulski predmet). Za vse študente je obvezen predmet Sodobni statistični pristopi (10 KT). Za študente matematičnega modula je obvezen še predmet Matematična statistika (5 KT), za ostale pa Metodologija statističnega raziskovanja (5 KT). Študent dodatno obvezno izbere še enega izmed predmetov Izbrana poglavja ustreznega modula. Študent lahko izbira med 30 izbirnimi predmeti, ki so ovrednoteni s po 5 KT. Izbirne predmete si izbira glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbor izbirnih predmetov je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. Izbor predmetov potrdita mentor in koordinator modula.

V prvem letniku študenti v okviru dveh obveznih in treh izbirnih predmetov pridobivajo širše teoretično znanje in poznavanje znanstvenega področja v obsegu 30 kreditnih točk. 30 kreditnih točk je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu.

V drugem letniku študenti v okviru predmeta Izbrana poglavja pridobijo poglobljeno znanje s področja doktorskega dela. S tem zberejo 15 kreditnih točk, 40 kreditnih točk je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu, 5 kreditnih točk pa predstavitvi teme doktorske disertacije, ki jo študenti predstavijo ob koncu prvega semestra 2. letnika.

Tretji letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi doktorske disertacije v obsegu 60 kreditnih točk.

V četrtem letniku se študenti posvetijo pretežno individualnemu raziskovalnemu delu, objavi znanstvenega članka in izdelavi doktorske disertacije v obsegu 50 kreditnih točk, 10 kreditnih točk pa si pridobijo s predstavitvijo doktorske disertacije pred javnim zagovorom in z javnim zagovorom doktorske disertacije.

 

Struktura izvedbe programa po letnikih je zasnovana tako, da je v prvem letniku in v začetku drugega letnika večji poudarek na organiziranih oblikah pouka, kasneje pa je poudarek na raziskovalnem delu in pripravi doktorske disertacije. 

1.   letnik

KT

2.  letnik

KT

3.  letnik

KT

4.   letnik

KT

Sodobni statistični pristopi

10

Obvezen modulski predmet

15

Individualno raziskovalno delo 3

60

Individualno raziskovalno delo 4

50

Obvezni predmet 2 (Metodologija statističnega raziskovanja ali Matematična statistika)

5

Predstavitev teme doktorske disertacije

5

 

 

Predstavitev doktorske disertacije pred javnim zagovorom

5

Izbirni predmet 1

5

Individualno raziskovalno delo 2

40

 

 

Javni zagovor doktorske disertacije

5

Izbirni predmet 2

5

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmet 3

5

 

 

 

 

 

 

Individualno raziskovalno delo 1

30

 

 

 

 

 

 

 

V prvem letniku študenti pridobijo 15 KT iz dveh obveznih temeljnih predmetov Sodobni statistični pristopi, ki je skupen vsem slušateljem, in Metodologija statističnega raziskovanja, ki je obvezen za vse module, razen matematičnega. Študentje matematičnega modula kot drugi obvezni predmet poslušajo predmet Matematična statistika.

Glede na področje raziskovalnega dela si izberejo še tri izbirne predmete v skupnem obsegu 15 KT. 

V drugem letniku študenti poslušajo obvezen modulski predmet (Izbrana poglavja na svojem področju doktorske teme) in ob koncu prvega semestra 2. letnika predstavijo temo doktorske disertacije. Študenti matematičnega modula pa morajo opraviti doktorski izpit. Doktorski izpit je vreden 5 KT in nadomešča predstavitev teme doktorske disertacije na ostalih modulih. Opravljen doktorski izpit je za študente matematičnega modula skladno s sklepom Senata FMF pogoj za vpis v 3. letnik študija. 

Študenti matematičnega modula opravljajo doktorski izpit z dveh področij:
(A) Matematična statistika
(B) enega izmed naslednjih vsebin (Finančna matematika v zveznem času, Numerične metode v financah in ekonomiji, Matematične metode v teoriji tveganja, Bayesove metode v statistiki, Slučajni procesi), po izbiri študenta. 

Študenti modula Matematična statistika opravljajo doktorski izpit iz dveh vsebin (iz Matematične statistike in enega izmed naslednjih področij po izbiri študenta: Finančna matematika v zveznem času, Numerične metode v financah in ekonomiji, Matematične metode v teoriji tveganja, Bayesove metode v statistiki, Slučajni procesi). 

Vsebina 3. letnika se nanaša na raziskovalno delo ter izdelavo in zagovor doktorske disertacije. Raziskovalno delo mora biti zaključeno z najmanj enim znanstvenim člankom s prvim avtorstvom, objavljenim ali sprejetim v objavo v mednarodno priznanih revijah (SCI ali SSCI). 

Zagotavljanje mobilnosti
Študenti si lahko v dogovoru z mentorjem in koordinatorjem modula izberejo 10 KT izbirnih vsebin iz drugih, praviloma doktorskih programov UL, primerljivih programov tujih univerz in iz predmetov, ki jih razpisuje Univerza v Ljubljani in omogočajo osvajanje posebnih znanj in spretnosti.

Vsi študenti morajo opraviti tri obvezne predmete. Za vse študente je obvezen predmet Sodobni statistični pristopi (10 KT). Za študente matematičnega modula je obvezen še predmet Matematična statistika (5 KT), za ostale pa Metodologija statističnega raziskovanja (5 KT). Študent dodatno obvezno izbere še enega izmed predmetov Izbrana poglavja ustreznega modula.

Obvezni predmet Sodobni statistični pristopi združuje najsodobnejše vsebine posameznih modulov. Pri tem predmetu študenti dve kreditni točki od desetih pridobijo z iskanjem rešitev kompleksnih statističnih problemov bodočih delodajalcev. V okviru predmeta so študentom predstavljeni tudi predlogi za izbor teme doktorske disertacije.

Predmeti Izbrana poglavja iz so namenjeni delu na disertacijah študentov, obravnavi predlogov tem doktorskih disertacij, spremljanju njihovega dela na disertacijah ter izvajanju predavanj iz tem, ki jih bodo študenti potrebovali pri svojem raziskovalnem delu. V okviru predmeta študenti pripravijo in javno predstavijo dvajsetminutno predavanje na izbrano temo, dogovorjeno z nosilcem predmeta.

Študenti lahko izbirajo med 30 izbirnimi predmeti, ki so ovrednoteni s 5 KT. Predmeti obravnavajo znanstvene vsebine, ki jih s svojim raziskovalnim delom proučujejo nosilci in izvajalci posameznih predmetov. Študent si izbere tri izbirne predmete glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbor izbirnih predmetov je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja.

Izbor predmetov mora biti potrjen s strani mentorja in koordinatorja modula.

Študenti matematičnega modula praviloma izberejo dva izbirna predmeta s seznama predmetov na doktorskem študiju matematike na FMF. En predmet študenti praviloma izberejo s seznama izbirnih predmetov v programu statistike. Pri tem ne morejo izbrati predmeta Matematična statistika in predmetov, ki so namenjeni nematematikom.

***Do vključno 13. aprila 2020 oz. do preklica se na Univerzi v Ljubljani prekine z izvajanjem vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omeji osebne stike pri vseh ostalih aktivnostih. Za več informacij glede izvajanja predmetov naj se študenti obrnejo na izvajalce predmetov.***

 

 • Obvezna predmeta v 1. letniku Metodologija statističnega raziskovanja in Matematična statistika se izvajata v prvi polovici zimskega semestra.
 • Obvezni predmet v 1. letniku Sodobni statistični pristopi se izvaja v letnem semestru.
 • Po zaključku predavanj pri predmetu Metodologija statističnega raziskovanja se začnejo izvajati izbirni predmeti.
 • IZVAJANJE PREDMETOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

 

URNIKI: 

Urnik predmeta SODOBNI STATISTIČNI PRISTOPI

 • Predavanja pri predmetu SODOBNI STATISTIČNI PRISTOPI, ki so bila načrtovana za marec 2020, so ODPOVEDANA. O načinu izvedbe vsebin se bo nosilec predmeta prof. dr. Andrej Blejec dogovoril s študenti. 

Urnik predmeta SODOBNA EKONOMETRIČNA ANALIZA 1

Urnik predmeta METODOLOGIJA STATISTIČNEGA RAZISKOVANJA

 

Urniki drugih predmetov bodo objavljeni takoj, ko bodo znani.