Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

STATISTIKA
Predmetnik študijskega programa in urniki

Program je sestavljen iz organiziranega dela študija v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Pred vpisom študent izbere mentorja in enega od sedmih modulov. Študent skupaj z mentorjem izbere predmete iz nabora obveznih in izbirnih predmetov. Vsak študent mora opraviti 3 obvezne predmete (dva skupna predmeta in en obvezni modulski predmet). Za vse študente sta obvezna predmeta Sodobni statistični pristopi (10 KT) in Metodologija statističnega raziskovanja (5 KT). Študent dodatno obvezno izbere še enega izmed predmetov Izbrana poglavja ustreznega modula. Študent lahko izbira med 31 izbirnimi predmeti, ki so ovrednoteni s po 5 KT. Izbirne predmete si izbira glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbor izbirnih predmetov je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. Izbor predmetov potrdita mentor in koordinator modula.

V prvem letniku študenti v okviru dveh obveznih in treh izbirnih predmetov pridobivajo širše teoretično znanje in poznavanje znanstvenega področja v obsegu 30 kreditnih točk. 30 kreditnih točk je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu.

V drugem letniku študenti v okviru predmeta Izbrana poglavja pridobijo poglobljeno znanje s področja doktorskega dela. S tem zberejo 15 kreditnih točk, 40 kreditnih točk je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu, 5 kreditnih točk pa predstavitvi teme doktorske disertacije, ki jo študenti predstavijo ob koncu prvega semestra 2. letnika.

Tretji letnik je namenjen individualnemu raziskovalnemu delu in izdelavi doktorske disertacije v obsegu 60 kreditnih točk.

V četrtem letniku se študenti posvetijo pretežno individualnemu raziskovalnemu delu, objavi znanstvenega članka in izdelavi doktorske disertacije v obsegu 50 kreditnih točk, 10 kreditnih točk pa si pridobijo s predstavitvijo doktorske disertacije pred javnim zagovorom in z javnim zagovorom doktorske disertacije.

 

Struktura izvedbe programa po letnikih je zasnovana tako, da je v prvem letniku in v začetku drugega letnika večji poudarek na organiziranih oblikah pouka, kasneje pa je poudarek na raziskovalnem delu in pripravi doktorske disertacije. 

1.   letnik

KT

2.  letnik

KT

3.  letnik

KT

4.   letnik

KT

Sodobni statistični pristopi

10

Obvezen modulski predmet

15

Individualno raziskovalno delo 3

60

Individualno raziskovalno delo 4

50

Obvezni predmet 2 (Metodologija statističnega raziskovanja ali Matematična statistika)

5

Predstavitev teme doktorske disertacije

5

 

 

Predstavitev doktorske disertacije pred javnim zagovorom

5

Izbirni predmet 1

5

Individualno raziskovalno delo 2

40

 

 

Javni zagovor doktorske disertacije

5

Izbirni predmet 2

5

 

 

 

 

 

 

Izbirni predmet 3

5

 

 

 

 

 

 

Individualno raziskovalno delo 1

30

 

 

 

 

 

 

 

V prvem letniku študenti pridobijo 15 KT iz obveznih temeljnih predmetov Sodobni statistični pristopi in Metodologija statističnega raziskovanja.

Glede na področje raziskovalnega dela si izberejo še tri izbirne predmete v skupnem obsegu 15 KT.

V drugem letniku študenti poslušajo obvezen modulski predmet (Izbrana poglavja na svojem področju doktorske teme) in ob koncu prvega semestra 2. letnika predstavijo temo doktorske disertacije.

Vsebina 3. letnika se nanaša na raziskovalno delo ter izdelavo doktorske disertacije, ki se nadaljuje tudi v 4. letniku. V 4. letniku doktorandi predstavijo doktorsko disertacijo pred javnim zagovorom, nato pa jo tudi javno zagovarjajo.

Raziskovalno delo mora biti zaključeno z najmanj enim znanstvenim člankom s prvim avtorstvom, objavljenim ali sprejetim v objavo v mednarodno priznanih revijah (SCI ali SSCI) pred oddajo doktorske disertacije v oceno.

Zagotavljanje mobilnosti
Študenti si lahko v dogovoru z mentorjem in koordinatorjem modula izberejo 10 KT izbirnih vsebin iz drugih, praviloma doktorskih programov UL, primerljivih programov tujih univerz in iz predmetov, ki jih razpisuje Univerza v Ljubljani in omogočajo osvajanje posebnih znanj in spretnosti.

Vsi študenti morajo opraviti tri obvezne predmete. Za vse študente sta obvezna predmeta Sodobni statistični pristopi (10 KT) in Metodologija statističnega raziskovanja. Študent morajo v 2. letniku opraviti še enega izmed predmetov Izbrana poglavja iz ustreznega modula.

Obvezni predmet Sodobni statistični pristopi združuje najsodobnejše vsebine posameznih modulov. Pri tem predmetu študenti dve kreditni točki od desetih pridobijo z iskanjem rešitev kompleksnih statističnih problemov bodočih delodajalcev. V okviru predmeta študenti predstavijo seminarsko delo iz vsebine predvidenega doktorskega dela, ki ga pripravijo v soglasju z mentorjem.

Predmeti Izbrana poglavja iz so namenjeni delu na disertacijah študentov, obravnavi predlogov tem doktorskih disertacij, spremljanju njihovega dela na disertacijah ter izvajanju predavanj iz tem, ki jih bodo študenti potrebovali pri svojem raziskovalnem delu. V okviru predmeta študenti pripravijo in javno predstavijo dvajsetminutno predavanje na izbrano temo, dogovorjeno z nosilcem predmeta.

Študenti lahko izbirajo med 31 izbirnimi predmeti, ki so ovrednoteni s 5 KT. Predmeti obravnavajo znanstvene vsebine, ki jih s svojim raziskovalnim delom proučujejo nosilci in izvajalci posameznih predmetov. Študent si izbere tri izbirne predmete glede na raziskovalno področje doktorske disertacije. Izbor izbirnih predmetov je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja.

Izbor predmetov mora biti potrjen s strani mentorja in koordinatorja modula.

Študenti matematičnega modula praviloma izberejo dva izbirna predmeta s seznama predmetov na doktorskem študiju Matematika na FMF. En predmet študenti praviloma izberejo s seznama izbirnih predmetov na programu Statistika. Pri tem ne morejo izbrati predmetov, ki so namenjeni nematematikom.

NAČIN IZVAJANJA PREDMETOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

 • Obvezni predmet v 1. letniku Metodologija statističnega raziskovanja se izvaja v prvi polovici zimskega semestra.
 • Obvezni predmet v 1. letniku Sodobni statistični pristopi se izvaja v letnem semestru.
 • Po zaključku predavanj pri predmetu Metodologija statističnega raziskovanja se začnejo izvajati izbirni predmeti.

 

URNIKI: