Prva stran
 1. Novice
 2. Leto plus
 3. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 4. Dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi
 5. Magistrski študijski programi
 6. Doktorski študijski programi
 7. Partnerji
 8. Razpisi za vpis
 9. Cenik storitev za študente
 10. Študentski svet
 11. Študenti s posebnim statusom
 12. Duševno zdravje
 13. Informacije za bodoče študente
 14. Možnosti za učenje slovenščine

VARSTVO OKOLJA
Prijava in vpis na doktorski študij Varstvo okolja

Število vpisnih mest je za vsako študijsko leto določeno z razpisom za vpis. 

Kandidati za vpis v 1. letnik se na študij prijavijo v roku in na način, določenima z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe.

Vpis bo potekal v mesecu septembru na UL Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, datumi vpisov bodo objavljeni naknadno.

Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v posamezni letnik doktorskega študijskega programa podpišeta pogodbo o izobraževanju.

RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UNIVERZE V LJUBLJANI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022

RAZPIS ZA VPIS V INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM VARSTVO OKOLJA 2021/2022


Elektronska prijava preko portala eVŠ

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:
Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: ekc@gov.si , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

Kandidati najkasneje do vključno 20. avgusta 2021 (rok za tujce izven EU je 15. 6. 2021) izpolnijo in elektronsko oddajo prijavo ter priloge k prijave. 

Obvezne priloge k prijavi na razpis za vpis:

1. Diplomska listina (kopija diplomske listine o zaključenem študijskem programu 2. stopnje ali študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004. V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine);

2. Priloga k diplomi ali potrdilo o povprečni oceni izpitov in vaj in o oceni diplomskega dela (kopija celotne priloge k diplomi ali potrdilo fakultete o povprečni oceni izpitov in vaj na enovitem študijskem programu oz. na študijskem programu 2. stopnje ali na študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetega pred 11. 6. 2004 oz. na zaključenem magisteriju znanosti po starih (pred-bolonjskih) podiplomskih študijskih programih in o oceni diplomskega/magistrskega dela);

3. Izjavi mentorja in somentorja (Kandidati si morajo pred vpisom poiskati mentorja in somentorja, ki praviloma prihajata z različnih znanstvenih področij oziroma članic univerze. Izjavi mentorja in somentorja lahko priložijo že ob prijavi na razpis, obvezno pa najkasneje ob vpisu. Seznam potencialnih mentorjev);

4. Idejna zasnova doktorske disertacije (Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem, ki ga želi podrobneje raziskati, opredeli hipotezo/-e in raziskovalno/-e metodo/-e ter navede vsaj pet virov, povezanih s temo. Idejno zasnovo kandidat uskladi s predlaganim mentorjem in somentorjem.)

Tuje listine o izobraževanju, ki jih bodo kandidati oddali s prijavo, bodo avtomatično obravnavane v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Več informacij: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr.

Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan preko eVŠ portala ali na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.

Dodatne priloge (relevantne v primeru omejitve vpisa):

1. Dosežki in nagrade (dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in morebitnih nagradah)

2. Kandidati, ki nimajo slovenskega EMŠO, lahko priložijo kopijo osebnega dokumenta (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).


Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo na doktorski študij, je pa pogoj za vpis v študijski program. Kandidati, ki ob prijavi še ne bodo imeli zaključenega predhodnega študija, morajo neposredno po zaključku študija oddati ustezna dokazila prek portala eVŠ. Zadnji rok za predložitev teh dokazil bo predvidoma 15. 9. 2021, dokončno bo rok določil Programski svet na seji, ki bo predvidoma 7. 9. 2021. Kandidati bodo o roku obveščeni. 

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI 
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi).

Informativni dnevi - spremljajte informacije zaradi možnih sprememb

10. 3. 2021 ob 17. uri, Ekonomske fakultete, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
6. 5. 2021 ob 14.30, spletna predstavitev za tuje študente (samo v angleščini), prijava na dogodek je obvezna - več informacij
12. 5. 2021 ob 15. uri, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana, https://uni-lj-si.zoom.us/j/93561434195
19. 5. 2021 ob 16. uri, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana, na daljavo: https://uni-lj-si.zoom.us/j/7855126985?pwd=YTNuMjFEVmNHUU1oSWNYZjR2TTlMUT09 (Meeting ID: 785 512 6985, Passcode: 8wffdQ)
20. 5. 2021 ob 15. uri, Medicinska fakulteta,Vrazov trg 2, Ljubljana, več informacij je dostopnih na https://www.mf.uni-lj.si/novice/informativni-dan-za-doktorski-studij-1
20. 5. 2021 Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana, predvidoma na daljavo, povezava na Zoom pa bo objavljena na http://www.pf.uni-lj.si/iii-stopnja/
20. 5. 2021, ob 16. uri, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, na povezavi: https://bf-uni-lj-si.webex.com/bf-uni-lj-si/j.php?MTID=mf80896159e697fa383b93f2adfdbad13 (Meeting number: 121 477 1911, Password: 3.stopnja) 
21. 5. 2021 ob 16. uri, Fakultete za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, spletni naslov srečanja bo javljen naknadno na: https://www.fs.uni-lj.si/studijska_dejavnost/prijava_za_vpis_na_ii%20_in_iii%20_stopnjo/
26. 5. 2021, ob 14.30, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 21, Ljubljana, podrobnejše informacije bodo objavljene nekaj dni pred dogodkom na spletnih straneh UL FMF: https://www.fmf.uni-lj.si/sl/
31. 5. 2021 ob 16. uri  Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana
2. 6. 2021 ob 15. uri, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, Ljubljana
9. 6. 2021, ob 16. uri, Svečana dvorana na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana, prek spleta: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96056421995?pwd=dlgxR2krWGtPKzJkQy9waU00eDdMdz09
18.06.2021 ob 17. uri v predavalnici 205, Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje.
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, če so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami (npr. študij medicine, dentalne medicine, veterinarske medicine, farmacije) ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnimi točkami.
 • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Tem kandidatom Programski svet varstva okolja pred vpisom v študijski program tretje stopnje določi dodatne obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk.
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk.
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004. 

Na doktorski študijski program Varstvo okolja se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno Statutom UL.

V primeru, da bo za program prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov za vpis v Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo okolja temeljil na:

 • uspehu na dosedanjem univerzitetnem študiju oz. na študiju druge stopnje (50%)
  (od tega 40% za povprečno oceno 8 ali več na dosedanjem univerzitetnem oz. drugostopenjskem študiju in 10% za doseženo oceno diplomskega oz. magistrskega dela 9 ali 10)
   
 • uspehu pri izbirnem izpitu (50%)
  (od tega predstavitev teze doktorske disertacije 30%, dokazila o dosedanjem znanstveno raziskovalnem delu in nagrade 20%). 

V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih odstotkov. Pri izbiri kandidatov za vpis se upoštevajo tudi proste raziskovalne kapacitete pri potencialnih mentorjih.

Znanja in spretnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno s Pravilnikom Univerze v Ljubljani o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, priznavale pri izbiri ob omejitvi vpisa. O priznavanju znanj in spretnosti, ki jih je kandidat pridobil pred vpisom v program, bo na podlagi pisne prošnje kandidata in priloženih dokazil (spričeval in drugih listin), ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj, ob soglasju mentorja in somentorja kandidata odločal programski svet.

Šolnina
Šolnina se plačuje za vsako študijsko leto posebej oz. za vsak letnik, ki ga študent vpiše in je določena v ceniku UL za posamezno študijsko leto. Cenik, ki ga sprejme Upravni odbor UL, je objavljen na spletni strani http://www.uni-lj.si/studij/cenik_storitev_za_studente/.

Vpisne stroške, šolnine in druge prispevke ureja Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL. 

Možnosti štipendiranja

Več informacij o možnostih štipendiranja najdete na


Cenik storitev UL