Na Univerzi v Ljubljani lahko študenti pridobijo status študenta s posebnimi potrebami oziroma poseben status.

O statusu

Status študenta s posebnimi potrebami oziroma poseben status lahko pridobijo študenti s posebnimi potrebami in študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, mednarodnih tekmovanjih in študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka.

Status vam omogoča pomoč in različne prilagoditve za lažje opravljanje študijskih obveznosti in odpravljanje ovir pri študiju. V podstraneh najdete uporabne informacije o pridobitvi in vrstah statusov, podpornih osebah, izobraževanjih ipd.

Pravilnik

Možne prilagoditve

Študentom se glede na značaj ovir, s katerimi se srečujejo pri študiju, omogočijo različne prilagoditve.

Področje in primeri prilagoditev

Okolje, arhitekturna dostopnost: prilagojena miza, klančina …

Komunikacijska dostopnost: uporaba indukcijske zanke

Prilagoditve pri načinu pedagoškega dela in izvedbi študijskega procesa (vaj, seminarjev, praktičnem usposabljanju, terenskega, laboratorijskega dela): 

 • uporaba posebne opreme in pripomočkov,
 • zmanjšanje obvezne prisotnosti in opravičena odsotnost za študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem,
 • prilagojen način opravljanja obveznosti: prisotnost, nadomestne naloge, delo v paru ipd.,
 • prilagoditve pri obliki in načinu posredovanja pisnih izdelkov,
 • prisotnost pomočnika – bralca, zapisovalca, tolmača

Prilagoditve načina preverjanja in ocenjevanja znanja:

 • prilagojeni roki za opravljanje obveznosti,
 • možnost izrednih izpitnih rokov,
 • delni izpiti,
 • podaljšanje časa za opravljanje izpita,
 • opravljanje izpita s pomočjo prilagojene opreme/s pomočnikom,
 • prilagoditve izpitnega gradiva,
 • ustno opravljanje izpita

Prilagoditve glede študijskega gradiva:

 • prilagojena dostopnost gradiva (word namesto pdf …),
 • daljši čas izposoje gradiva v knjižnici,
 • izposoja gradiva, ki je dostopno le v čitalnici (pretvorba gradiva)

Status študenta: uveljavljanje podaljšanja statusa študenta

Kontaktne osebe na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani

Članica Ime kontaktne osebe Področje Kontakt
Akademija za glasbo izr. prof. Miha Rogina 01/242 27 304, prodekanstu@ag.uni-lj.si
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo prof. dr. Tomaž Toporišič 01/251 04  12, tomaz.toporisic@agrft.uni-lj.si
Alenka Burger 01/251 04  12, alenka.burger@agrft.uni-lj.si
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak 01/421 25 00 ali 041 478 404, tamara.trcekpecak@aluo.uni-lj.si 
doc. mag. Jurij Smole         01/421 25 00, jurij.smole@aluo.uni-lj.si
Biotehniška fakulteta Milena Zorić Frantar 01 320 30 41, Milena.ZoricFrantar@bf.uni-lj.si
Ekonomska fakulteta Andreja Turman 01/589 24 21, andreja.turman@ef.uni-lj.si
Fakulteta za arhitekturo Lara Slivnik 01/200 07 57, lara.slivnik@fa.uni-lj.si
Mojca Rozman 01/ 200 07 82, mojca.rozman@fa.uni-lj.si
Fakulteta za družbene vede Mateja Zorko Stopar Kontaktna oseba za delo s študenti s posebnimi potrebami in status starša 01/5805-129, mateja.zorko-stopar@fdv.uni-lj.si
Petra Miklavčič Kontaktna oseba za delo s študenti s posebnim statusom - status študenta kategoriziranega športnika/trenerja in status študenta priznanega umetnika/kulturnika 01/5805-128, petra.miklavcic@fdv.uni-lj.si
Fakulteta za elektrotehniko prof. dr. Andrej Košir 01/4768 354, andrej.kosir@fe.uni-lj.si
Fakulteta za farmacijo Teja Pečnik 01/ 47 69 553, teja.pecnik@ffa.uni-lj.si
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski 01/4768 651, klemen.kozmus-trajkovski@fgg.uni-lj.si
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo dr. Maja Belavič 01/4798-403, maja.belavic@fkkt.uni-lj.si
Fakulteta za matematiko in fiziko mag. Bernarda Golob-Hribar 01/4766-508, bernarda.golob@fmf.uni-lj.si
Fakulteta za pomorstvo in promet Robert Brsa 05/6767110, robert.brsa@fpp.uni-lj.si
Fakulteta za računalništvo in informatiko doc. dr. Aljaž Zalar 01/4798-254, aljaz.zalar@fri.uni-lj.si
Fakulteta za socialno delo Alenka Majer 01/300 62 36, alenka.majer@fsd.uni-lj.si
Fakulteta za strojništvo Estera Oprev 01 47 71 146, estera.oprev@fs.uni-lj.si
Fakulteta za šport prof. dr. Tanja Kajtna 01/ 520 77 00, tanja.kajtna@fsp.uni-lj.si
mag.  Maja Ušeničnik Podgoršek 01/ 520 77 00, maja.usenicnikpodgorsek@fsp.uni-lj.si
Fakulteta za upravo doc. dr. Mitja Durnik 01/5805582, mitja.durnik@fu.uni-lj.si
Nataša Svržnjak natasa.svrznjak@fu.uni-lj.si
Filozofska fakulteta Marija Šuštar-Tabaković 01/241 10 34, marija.sustar@ff.uni-lj.si
Medicinska fakulteta Maruša Vukelić 01/543 78 19, marusa.vukelic@mf.uni-lj.si
Naravoslovnotehniška fakulteta Tina Premelč 01/200 32 97, tina.premelc@ntf.uni-lj.si
Pedagoška fakulteta doc. dr. Milena Košak Babuder 01 5892 329, milena.kosak-babuder@pef.uni-lj.si
Vesna Štemberger 01 5892 359, Vesna.Stemberger@pef.uni-lj.si
Pravna fakulteta Branko Perhaj 01/420 32 26, branko.perhaj@pf.uni-lj.si
Teološka fakulteta asist. dr. Borut Pohar, 01 434 58 38, borut.pohar@teof.uni-lj.si
Veterinarska fakulteta izr. prof. dr. Valentina Kubale Dvojmoč 01/477 9120, Valentina.KubaleDvojmoc@vf.uni-lj.si
Zdravstvena fakulteta pred. Nina Hiti 01/300 11 79, nina.hiti@zf.uni-lj.si

Druge organizacije in viri pomoči

Poleg podpore na UL so vir pomoč tudi druge organizacije, povezave najdete na podstrani Študenti s posebnimi potrebami in Študenti s posebnimi statusi.