Prva stran
 1. Osnovne informacije za študente Univerze v Ljubljani
 2. Dodiplomski in enoviti magistrski programi
 3. Magistrski študijski programi
 4. Doktorski študijski programi
 5. Partnerji

Interdisciplinarni doktorski študijski program VARSTVO OKOLJA
Pravila in obrazci

Prijavnica na izpit - doktorski študijski program Varstvo okolja
 

Izjava mentorja - za leto 2016/2017
Izjava mentorja - za leto 2017/2018

Izjava somentorja - za leto 2016/2017
Izjava somentorja - za leto 2017/2018

 

Navodila za pripravo vlog v predhodno mnenje Programskemu svetu

Doktorski študij Varstvo okolja urejajo Pravila o doktorskem študiju, s katerimi je določen način in organiziranje izvedbe doktorskega študijskega programa s področja varstva okolja:

 1. Univerza objavi skupni razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje, ki opredeljuje trajanje študija, vpisne pogoje, kraj izvajanja, način študija in število vpisnih mest za doktorski študij Varstvo okolja.
 2. Univerza zbere prijave in jih preda programskemu svetu, ki odloča o sprejemu kandidatov. Univerza pripravi in izda sklepe o izbiri na študij. 
 3. Kandidat pred vpisom izbere mentorja in somentorja, s katerima oblikujejo predmetnik.
 4. Vpis izvede Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, vse postopke v zvezi s pridobitvijo znanstvenih naslovov pa članice, izvajalke študija.
 5. Kandidat in Univerza v Ljubljani ob vpisu v posamezni letnik doktorskega študija podpišeta pogodbo o izobraževanju.
 6. Za organizacijo študija in izvedbo predmetov doktorskega programa varstva okolja (predlagajo izvajalce, zagotavljajo prostore) skrbijo članice Univerze v Ljubljani, ki izvajajo program.
 7. Postopek za prijavo ter oceno doktorskega dela vodi senat članice, s katere prihaja mentor oz. somentor. K temi doktorske disertacije ter mentorja in somentorja da soglasje senat UL.
 8. Po uspešno opravljenem zagovoru doktorske disertacije Univerza v Ljubljani izda diplomo. Podpišeta jo rektor in dekan članice, ki je vodila postopek za pridobitev znanstvenega naslova. Na predlog članice, kjer je kandidat uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo, opravi rektor promocijo doktorja znanosti. 
 9. Organi in odločanje
  Splošne pristojnosti programskega sveta so objavljene tukaj.